TERRORISM – HOSTAGE – THE DEFINITION

                                     ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԻՒՆ – ՊԱՏԱՆԴ՝

                                                    ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

                                          TERRORISM – HOSTAGE

                                                 THE  DEFINITION

                

Ահաբեկչութեան  սահմանման  վերաբերեալ  միջազգայնօրէն  կան  հետեւեալ  ամրագրուած  բանաձեւերը:

ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԻՒՆ – TERRORISM

– It is the use of violence or threat of violence in order to purport a political, religious, or ideological change.

Ատիկա բռնութեան կիրառութիւնն է կամ բռնութեան սպառնալիք՝ նպատակադրելով քաղաքական, կրօնական կամ գաղափարախօսական փոփոխութիւն:

– It can only be committed by non-state actors or undercover personnel serving on behalf of their respective governments.

Կրնայ գործադրուիլ միայն ո՛չ-պետական դերակատարներու կողմանէ կամ ընդյատակեայ անձնակազմի, որոնք կը ծառայեն ի նպաստ իրենց կառավարութեանց:

This League of Nations convention on the prevention and punishment of terrorism was signed on November 16, 1937; it never entered into force.

Article 1 defined acts of terrorism as “criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or a group of persons or the general public.”

Ազգերու Լիկայի (Դաշնակցութեան) համագումարը՝ ահաբեկչութիւնը կանխարգիլելու եւ պատժելու վերաբերեալ, ստորագրուեցաւ Նոյեմբեր 16, 1937ին. Ան երբեւէ ուժի մէջ չմտաւ:

Յօդուած 1 սահմանեց ահաբեկչական ակտերը, որպէս «ոճրագործական ակտեր ուղղուած պետութեան մը, եւ մտադրուած ու հաշուարկուած է ստեղծելու տեռորի կացութիւն որոշակի անձանց մտքերուն մէջ կամ անձերու խումբի մը կամ ընդհանուր հասարակաց»:

Since 2000, the United Nations General Assembly has been negotiating a Comprehensive Convention on International Terrorism. The definition of the crime of terrorism, which has been on the negotiating table since 2002 reads as follows:

“1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person, by any means, unlawfully and intentionally, causes:

(a) Death or serious bodily injury to any person; or

(b) Serious damage to public or private property, including a place of public use, a State or government facility, a public transportation system, an infrastructure facility or the environment; or

(c) Damage to property, places, facilities, or systems referred to in paragraph 1 (b) of this article, resulting or likely to result in major economic loss, when the purpose of the conduct, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organisation to do or abstain from doing any act.”

2000 թուականէն ի վեր Միացեալ Ազգերու Ընդհանուր Ժողովը կը բանակցի Միջազգային Ահաբեկչութեան վերաբերեալ Ընդարձակ Համագումար մը: Ահաբեկչութեան ոճիրի սահմանումը, որ բանակցութեան սեղանի վրայ է տակաւին 2002էն ի վեր, կը կարդայ հետեւեալը:

«1. Որեւէ անձ, որ օրինազանցութիւն կը կատարէ այս Համագումարի կիրարկմամբ, եթէ այդ անձը, որեւէ միջոցներով, ապօրինի կերպով կամ դիտումնաւորապէս, կը պատճառէ.

(ա) Մահ կամ մարմնական լուրջ վնասուածք որեւէ անձի. կամ

(բ) Ծանր վնաս հանրային կամ սեփական ստացուածքի հանդէպ, ներառեալ հասարակական օգտագործման վայր մը, Պետական կամ կառավարական հիմնարկութիւն մը, հանրային փոխադրական սիստեմ, ենթակառոյցի հաստատութիւն մը, կամ միջավայրը. կամ

(գ) Ստացուածքներու վնասներ, տեղեր, հիմնարկներ, կամ սիստեմներ առաջին պարբերութեամբ առնչուած՝ 1 (բ) այս յօդուածի, տնտեսական մեծ կորուստի հետեւանքը կամ հաւանական հետեւանքը, երբ ընթացքի նպատակը, իր բնութեամբ կամ կազմութեամբ՝ ժողովուրդ մը ահարկելն է, կամ ստիպել Կառավարութեան մը կամ միջազգային կազմակերպութեան մը՝ ընել տալու կամ կատարելէ զերծելու որեւէ արարք»:

UN General Assembly Resolutions

A 1996 non-binding United Nations Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, annexed to the UN General Assembly Resolution 51/210, described terrorist activities in the following terms:

Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them.

ՄԱ Ընդհանուր Ժողովի Բանաձեւեր

1996-ի ոչ-պարտադիր Միացեալ Ազգերու Հռչակագիրը՝ ամբողջացնելու 1994-ի Հռչակագիրը Միջազգային Ահաբեկչութեան Վերացման Միջոցներու մասին՝ ներփակեց ՄԱ Ընդհանուր Ժողովի 51/210 Բանաձեւին, կը նկարագրէ ահաբեկչական գործողութիւնները հետեւեալ սահմանումներով.

Ոճրագործական ակտեր մտադրուած կամ հաշուարկուած՝ գրգռելու տեռորի կացութիւն մը ընդհանուր հասարակութեան մէջ՝ խումբ մը անձեր կամ մասնայատուկ անձեր քաղաքական նպատակներով, որեւէ պարագաներուն անարդարանալի են, որեւիցէ քաղաքական, փիլիսոփայական, գաղափարախօսական, ցեղային, ազգագրական, կրօնական կամ որեւէ այլ բնոյթ, զոր կրնայ կոչուիլ՝ արդարացնելու զանոնք:

UN Security Council

In 2004, United Nations Security Council Resolution, 1566 condemned terrorist acts as:

criminal acts, including against civilians, committed with the intent to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act, which constitute offences within the scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.

ՄԱ Ապահովութեան Խորհուրդ

2004-ին Միացեալ Ազգերու Ապահովութեան Խորհուրդի Բանաձեւը, 1566 դատապարտեց ահաբեկչական ակտերը որպէս.

Ոճրային արարքներ, ներառեալ քաղաքացիներու դէմ, իրագործուած մահ պատճառելու մտադրութեամբ կամ մարմնական լուրջ վնասուածքի, կամ պատանդներ բռնելը, ընդհանուր հասարակութեան մէջ տեռորի կացութիւն հրահրելու նպատակաւ, կամ խումբ մը անձերու մէջ կամ յատուկ անձանց, վախցնել ժողովուրդ մը կամ պարտադրել կառավարութեան մը կամ միջազգային կազմակերպութեան մը, ընելու կամ զերծ պահելու որեւէ արարք մը կատարելէ, զորս օրինազանցութիւններ կը ստեղծէն ահաբեկչութեան վերաբերեալ ճշդորոշուած միջազգային համագումարներու եւ նախագծերու սահմաններու ներքոյ, ու որեւէ պարագաներուն արդարանալի են քաղաքական, փիլիսոփայական, ցեղային, ազգագրական, կրօնական կամ այլ բնոյթի նկատառութիւններով:

European Union

The European Union defines terrorism for legal/official purposes in Art. 1 of the Framework Decision on Combating Terrorism (2002). This provides that terrorist offences are certain criminal offences set out in a list consisting largely of serious offences against persons and property that;

…given their nature or context, may seriously damage a country or an international organisation where committed with the aim of: seriously intimidating a population; or unduly compelling a Government or international organisation to perform or abstain from performing any act; or seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or an international organisation.

Գրեթէ մնացած կառոյցներու ընդունած բանաձեւերուն կրկնութիւններն են:

North Atlantic Treaty Organization

NATO defines terrorism in the AAP-06 NATO Glossary of Terms and Definitions, Edition 2014 as “The unlawful use or threatened use of force or violence against individuals or property in an attempt to coerce or intimidate governments or societies to achieve political, religious or ideological objectives.

Հիւսիս Ատլանտեան Դաշինքի Կազմակերպութիւն

ՆԱԹՕ-ն ահաբեկչութիւնը կը բնորոշէ՝ Սահմանումներու եւ եզրերու Բառացանկի մէջ, AAP-06, 2014 տպագրութիւն, որպէս «Անօրինական կիրառկում կամ ուժի վախազդու կիրառկում կամ բռնութիւն անհատներու կամ սեփականութեան հանդէպ՝ փորձել բռնադատելու կամ վախ ազդելու կառավարութիւններուն կամ ընկերութիւններուն՝ հասնելու քաղաքական, կրօնական կամ գաղափարախօսական նպատակներու:

Ընդհանուր առմամբ բոլոր պետութիւններու կողմէ ընդունուած օրէնքները ահաբեկչութեան վերաբերեալ յար եւ նման են:

ՊԱՏԱՆԴ – HOSTAGE

The International Convention against the Taking of Hostages —which prohibits hostage taking and mandates the punishment of hostage takers—was adopted by the United Nations General Assembly in 1979. The treaty came into force in 1983 and has been ratified by all but 24 of the member states of the United Nations.

Taking hostages is today considered a CRIME or an act of TERRORISM;

Պատանդ Առնելու դէմ Միջազգային Համագումարը – որ կարգիլէ պատանդ առնելը եւ կը հրահանգէ պատանդ առնողներու պատժումը – ընդունուած էր Միացեալ Ազգերու Ընդհանուր Ժողովի կողմէ 1979-ին: Պայմանագիրը ուժի մէջ մտաւ 1983-ին եւ վաւերացուեցաւ ամբողջ՝ բացի 24 Միացեալ Ազգերու անդամ պետութիւններու կողմէ:

Պատանդ առնելը այսօր նկատուած է իբրեւ ՈՃԻՐ կամ ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ արարք:

աղբիւրներ / sources

https://en.wikipedia.org/wiki/Definitions_of_terrorism#cite_note-37

https://en.wikipedia.org/wiki/Hostage

 

Ի՞նչ կ՛ըսէ ԱՍՏՈՒԾՈՅ Խօսքը

« Ամէն մարդ իր վրայ եղած իշխանութիւններուն թող հնազանդի. Վասն զի չկայ իշխանութիւն մը որ Աստուծմէ  չըլլայ.  Եւ  այն  իշխանութիւնները  որ  կան՝  Աստուծմէ  կարգուած  են»:

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ ԺԳ : 1

Տե՛ս  նա՛եւ

«ՍԱՍՆՈՅ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹԻՒՆ» ???

http://www.maratoug.com/archives/13507

ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԻՒՆ – ԽՈՒԼԻԳԱՆՈՒԹԻՒՆ – ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ

http://www.maratoug.com/archives/13638

ՍԱՍՆԱՅ  ԾՏԵՐ

http://www.maratoug.com/archives/13673

ՍԱՍՆԱՅ  ԾՏԵՐ  ԽՈՒՄԲԻ  ՀՈԳԵՎԱՐՔԸ

http://www.maratoug.com/archives/13697

ՍԱՍՆԱՅ  ԾՏԵՐ – ՏԱՂԷՇ

http://www.maratoug.com/archives/13746

ԼԱԿՈՏԱՆՈՑ ԲՈԶԱՆՈՑ ՀԱՅՈՑ ՍՈՑՑԱՆՑ

http://www.maratoug.com/archives/14021

ՍԱՍՆԱՅ  ԾՏԵՐ – ԱՀԱԲԵԿԻՉՆԵՐ –

http://www.maratoug.com/archives/14042

ԾՆԿԱՉՈՔ  ՍԱՍՆԱՅ  ԾՏԵՐ

http://www.maratoug.com/archives/14138

ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԵՐԿՇԱԲԱԹԵԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ԳԱԶԱՆՈՒԹԻՒՆԵՐ

http://www.maratoug.com/archives/14182

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ / sasounnews

Օգոստոս / August 3, 2016

 


Comments are closed.