THE BIBLE OF JEHOVAH’S WITNESSES

ԵՀՈՎԱՅԻ  ՎԿԱՆԵՐՈՒ

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ

THE  BIBLE  OF

JEHOVAH’S  WITNESSES

Westcott & Hort-The_New_Testament_in_the_original_Greek_-_1881

Աստուածաշունչի թարգմանութիւններու բազմազանութիւնը, զորս ընդհանրապէս կը նշուին իբր «Եբրայական եւ Յունական Բնագիրներէն Թարգմանուած», խորքին մէջ մէկէն միւսը կատարուած ընդօրինակութիւններ ու թարգմանութիւններ են:

Մինչեւ 400 թուականը գնոստիկեան եւ այլ գրութիւններ սկսած էին հրապարակուիլ, որոնք խորքով, կրօնա-փիլիսոփայական վարդապետութիւններ էին՝ նոյնիսկ Պօղոս առաքեալի քարոզչութեան ժամանակ, որոնք փիլիսոփայական բացատրութիւններն ու աստուածաշնչական մեկնութիւնները կը միտէին միմիանց հաւասարեցնել:

Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ:

Բ. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 2 : 17

«Քանզի մենք շատերուն պէս չենք, որոնք Աստուծոյ խօսքին խարդախութիւն կ՛ընեն.»:

Յովհաննէս առաքեալ եւս անդրադարձած էր «նեռեր»-ու գոյութեան.

Ա. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 2 : 18

Մեր տրամադրութեան տակ գտնուող Աստուածաշունչերու «թարգմանութիւնները» 2րդ դարէն գոյութիւն ունեցող ընդօրինակութիւններն են, ի մասնաւորի 4րդ դարէն, երբ արդէն եկեղեցւոյ հայրեր կոչեցեալներու օրօք խեղադիւրումներ սկսած էին, ըստ իրենց փիլիսոփայական համոզմունքներուն:

Այստեղ, նիւթի առանցքը չի կազմեր Աստուածաշունչերու տարբերութիւններու քննարկումը, այսինքն ընդունելի եւ չընդունելի տարբերակներու քննարկումը, այլ վերհանումը՝ Աստուածաշունչի մէկ օրինակի մէջ գոյութիւն ունեցող համարներու առկայութիւնը, ինչ որ կը պակսի երկրորդ օրինակէն, որն է Եհովայի Վկաներու օգտագործաց Աստուածաշունչը:

Ինչ կը վերաբերի Աստուածաշունչի հայերէն թարգմանութեան, որով կը նշուի ըլլալ 70-նից – Septuagint թարգմանութեան աղբիւրը, հապա այդպիսին եւս փոփոխութիւններ կրող օրինակներէն պէտք է ըլլայ, որ լուսաւորիչ համարուած  Գրիգոր Պարթեւը  իբր ստացած է Եւսեփիոս – Eusebius կոչուած կղերականէ մը, որ իր կարգին աշակերտն էր աղանդաւորական մտքերու տիրացու՝  Օրիկենեսի – Origen.

Տե՛ս   ԳՐԻԳՈՐ ՊԱՐԹԵՒ ԵՒ  ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ

http://www.maratoug.com/archives/6523

ԵՀՈՎԱՅԻ  ՎԿԱՆԵՐՈՒ  ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ՝

ՆՈՐ  ԱՇԽԱՐՀ  ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ

(Արեւելահայերէնով.  Արեւմտահայերէն  չկայ)

Երկու կարեւոր հատուածներ կը հաստատեն Եհովայի Վկաներու ընդունած «Նոր Կտակարանի» ուղեցոյցը:

Ա- ՄԱՏԹԷՈՍ 17 : 21

Բ- ՄԱՐԿՈՍ 16 : 9 – 20

ՄԱՏԹԷՈՍ 18 : 11

«Վասն զի Որդին մարդոյ եկաւ կորսուածը փրկելու»:

 • Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի մէջ չկայ:

ՄԱՏԹԵՈՍ 18:11

….*

Այս աստղանշանի համաձայն կը նշուի «Տե՛ս 17:21-ի ծնթ.»:

ՄԱՐԿՈՍԻ 9 : 44

«Եւ եթէ քու ոտքդ քեզ կը գայթակղեցնէ, կտրէ զանիկա. Աղէկ է քեզի կաղ մտնել կեանքը, քան թէ երկու ոտք ունենալ ու գեհեանը ձգուիլ չմարելու կրակին մէջ»:

 • Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի մէջ գոյութիւն չունի եւ այսպէս է.

44 …*

Աստղանշանի համապատասխան կայ հետեւեալ նշումը.

«Տե՛ս Մթ. 17:21-ի ծնթ.»:

ՄԱՐԿՈՍ 9 : 46

«Եւ եթէ քու աչքդ քեզ կը գայթակղեցնէ, հանէ զանիկա. Աղէկ է քեզի մէկ աչքով Աստուծոյ Թագաւորութիւնը մտնել, քան թէ երկու աչք ունենալ ու կրակին գեհեանը ձգուիլ»:

 • Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի մէջ գոյութիւն չունի եւ այսպէս է.

46 …*

Աստղանշանի համապատասխան կայ անգամ մը եւս հետեւեալ նշումը.

«Տե՛ս Մթ. 17:21-ի ծնթ.»:

Ա-

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 17:21-ի ծանօթագրութիւնը Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի հիմնաքարը կը բացայայտէ, որով կ՛ըսէ.

«Այս համարը առկա է Աստվածաշնչի որոշ թարգմանություններում, սակայն բացակայում է «Վեստկոտի եվ Հորտի հունարեն տեքստում», որը համապատասխանում է հունարեն ամենահին ձեռագրերին»:

«Վեստկոտի եվ Հորտի» ??

հունարեն ամենահին ձեռագրերին»: ??

Այս տողերը Եհովայի Վկաներու ինքնութեան լիիրաւ փաստարկը կը հանդիսանայ, որով անժխտելիօրէն կը վկայէ իրենց մասոնական, սատանայական հիմունքները:

Ուեսթքօդդ եւ Հօրթ երկուքն ալ հաւատուրացներ էին: Բայց, ասկից աւելի՝ սատանայապաշտներ, ու ռուս վհուկ՝ Պլավացքիի – Blavatsky աստուածիմաստութեան պաշտամունքի – Theosophy cult անդամներ: Այլ աղբիւրներով կը նշուին «Առաքեալներու Ակումբ» – Apostles Club կոչուած գաղտնի կազմակերպութեան անդամներ ըլլալ:

Ուեսթքօդդը  ԾՆՆԴՈՑ Ա – Գ  գլուխները  պատմականօրէն  անիրաւ  կը  համարէր:

Հօրթին գրած նամակներէն մէկուն մէջ ջախջախիչ կերպով կը դրժէր «Ս. ԳՐՈՑ անսխալականութեան գաղափարը»:

Հօրթ, իր կարգին համոզուած էր նոյնպէս: Ան փոխանական քաւութեան – substitutionary atonement վարդապետութիւնը կ՛որակէր անբարոյական: Ուստի կը հաւատար «հաւատացեալի» մը փրկուելու հաւանականութեան անհատական գործերու շնորհիւ միայն, ապա մկրտութեամբ ու եկեղեցւոյ անդամագրութեամբ (Անգլիական):

Ան տարվինականութեանDarwinism ջատագով էր, ու պապականութեան – romish կուսակից: (Տարվին ինքնին մասոն մըն էր):

Վերջապէս, երկուքն ալ չէին հաւատար, Քրիստոսի մարմնական/ֆիզիքական ներկայութեան, հետեւաբար ո՛չ իսկ կատարած հրաշքներուն: Չէին ընդունէր նաեւ Աստուածաշնչի այլ վարդապետութիւններ:

Տե՛ս   THE WESTCOTT AND HORT ONLY CONTROVERSY

http://www.graceway.com/articles/article_025.html

նա՛եւ   WESTCOTT AND HORT

http://bibleready.org/Westcott_and_Hort.html

Այս մարդկանց Յունարէն «բնագրի» աշխատութիւնը կատարուած է 1881 թուին: Եւ Աստուածաշունչի «նոր կտակարան» իրենց «թարգմանութեան» մէջ գոյութիւն ունի բազմաթիւ խեղաթիւրումներ:

Եհովայի Վկաներու կողմէ կը համարուի հաւաստի աղբիւր:

Բ-

ՄԱՐԿՈՍԻ 16 : 9 – 20

«Յիսուս մէկշաբթի առտուանց յարութիւն առած՝ … »

 • Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի մէջ թէեւ կայ, բայց 9րդ համարի որպէս նախաբան գրուած է հետեւեալը.

«ԵՐԿԱՐ  ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ»

«Որոշ հին ձեռագրեր (ACD) եվ թարգմանություններ (VgSyc.p) ավելացնում են հետեվեալ եզրափակումը, որը, սակայն, բացակայում է xBSysArm-ում»:

Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի էջ 7-8ի մէջ կան Աստուածաշունչի զանազան ժամանակաշրջանին հրապարակուած օրինակներու մատնանշող կրճատումները.

«ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ: ներքեվում բերվում են մի շարք ձեռագրերի նշաններ, որոնք օգտագործվել են այս հրատարակության մեջ»:

Բայց «ACD» ձեռագրի մասին բան չենք գտներ: Չենք գիտեր թէ ո՞ր թարգմանութեան մասին է, խօսքը:

Իսկ «Vg» Ս. Գրոց լատիներէն թարգմանութիւնն է՝ Վուլկադա: Այդ էջի վրայ նշած են «մոտ 400 թ.»

«Syc.p» Սինայական – Sinaitic (Սինայ լերան վրայ գտնուած) Ս. Գրգերը, (Vրդ դար):

«x» Դարձեալ սինայական, (4րդ դար):

«B» Վատիկանեան, (4րդ դար):

«Sy» Սինայական, (Vրդ դար):

«Arm» Հայերէն թարգմանութիւն, (Vրդ դար):

Այստեղ յստակ է, որ Աստուածաշունչի այս «ձեռագիրները» 4րդ եւ 5րդ դարերու օրինակներ են, որոնց միջեւ բնականաբար որոշ տարբերութիւններ կային:

Իսկ 19րդ համարէն ետք Վկաներու Ս. Գրքին մէջ կայ հետեւեալը.

«ԿԱՐՃ  ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ»

Ուշ ժամանակների որոշ ձեռագրերում եվ թարգմանություններում Մարկոս 16:8-ից հետո բերվում է հետեվյալ եզրաբակումը:

Իսկ այն բոլոր բաները, որ պատվիրվել էր, նրանք համառոտ պատմեցին Պետրոսի շուրջը գտնվողներին: Այս ամենից հետո Հիսուսն ինքը նրանց միջոցով արեվելքից արեվմուտք ուղարկեց հավիտենական փրկության սուրբ եվ անապականելի պատգամը»:

Այստեղ յստակօրէն հակասական նախապատուութիւններ կան:

«ԵՐԿԱՐ ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ»է ետք կայ հին ձեռագրերու ակնարկութիւն, իսկ «ԿԱՐՃ ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ»է ետք խօսք կայ Ուշ ժամանակների որոշ ձեռագրերու մասին:

Իրենց կողմէ «վստահելի» համարուած ձեռագիրներէն են կաթողիկէնէրու Վուլկադան – Vulgate եւ Սինայականը – Sinaiticus, որոնց հիմամբ հրապարակած են իրենց Աստուածաշունչի օրինակը՝ Ուեսթքօդդ եւ Հօրթ:

Ուրեմն, մէյ մը որոշ հին ձեռագրերը վստահելի կը համարուին Վկաներու կողմէ, մէյ մըն ալ Ուշ ժամանակների:

Բայց ինչ որ ուշ կամ  նոր ժամանակներուն կը վերաբերին, արդէն առաւելաբար խարդախուած են, ինչպէս  Վկաներունը:

Բայց տակաւին աւելի զարմանալի լուսաբանում ունին:

Reasoning from the scriptures (1989թ.) իրենց գրքոյկի մէջ, էջ 158-159, գրուած է.

New Catholic Encyclopedia-ն կ՛ըսէ, «Բառամթերքն ու ոճը բոլորովին կը տարբերին արմատապէս Աւետարաններու միւս բաժիններէն, ինչ որ կը դժուարացնէ հաւատալ թէ Մարկոս ինքն էր գրողը»:

Կը տեսնանք, որ կաթողիկութիւնը, ըլլալով Աստուածաշնչի «Մեծն Բաբելոնի» գլխաւոր մասնիկը եւ որ բուռն քննադատութեան առարկայ է Եհովայի Վկաներու կազմակերպութեան կողմէ, այստեղ կ՛օգտագործուի կաթողիկէ համայնագիտարան մը, որպէս յաւելեալ հաստատում իրենց նախընտրած օրինակին:

Ինչո՞ւ  ՄԱՐԿՈՍԻ 16 : 9 – 20  համարներու վերացումը.

Քանի որ գաղտնուսական – esoteric ուսուցմունքը համաձայն չէ ֆիզիքական յարութեան գաղափարին հետ: Ուստի Եհովայի Վկաներու ընտրած յունարէն բնագրի օրինակը ըլլալով Ուեսթքօդդ եւ Հօրթի նման ուխտադրուժներու աշխատանքը, զայն կ՛որակեն վստահելի աղբիւր:

Այս համարներով Յիսուս Քրիստոս կը յայտնուի ֆիզիքապէս՝ Յարութենէ ետք. Նոյնիսկ տարբեր կերպարանքներով:

ՄԱՐԿՈՍ 16 : 9

«Յիսուս մէկշաբթի առտուանց յարութիւն առած՝ առաջ Մարիամ Մագդաղենացիի երեւցաւ, որմէ եօթը դեւ հաներ էր»:

ՄԱՐԿՈՍ 16 : 12

«Ետքը ուրիշ կերպարանքով երեւցաւ անոնցմէ երկուքին՝ որոնք քալելով արտը կ՛երթային»:

Հիմա՝  Եբրայական  բնագրի  թարգմանութենէն  տեսնենք  որոշ  համարներու  տարբերութիւնները:

1-

Բ. ԳԻՐՔ ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ 21 : 19

«… Ելէանան Գեթացի Գողիաթի եղբայրը զարկաւ …»:

 • Եհովայի Վկաներու Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

2 ՍԱՄՈՒԵԼ 21:19

«… Ելեանան սպանեց գեթացի Գողիաթին …»:

ԵՂԲԱՅՐ ՉԿԱՅ:

2-

Բ. ԳԻՐՔ ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ 23 : 5

«Թէեւ իմ տունս Աստուծոյ քով այսպէս չէ, …»

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

2 ՍԱՄՈՒԵԼ 23:5

«Մի՞թե այդպիսին չէ իմ տունը Աստծու մոտ, …»

3-

ՈՎՍԵԱՅ 12 : 1

«… Բայց Յուդա տակաւին Աստուծով կը տիրէ, ու սուրբերուն մէջ հաւատարիմ է»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՕՍԵԵ 11:12

«… Բայց Հուդան դեռ քայլում է Աստծու հետ եվ հավատարիմ է Ամենասուրբին»:

Աստուածաշունչի այլ օրինակներ եւս ՈՎՍԵԱՅ 12:1-ը, 11:12-ն է:

4-

ԵՍԱՅԵԱՅ 7 : 14

«Անոր համար Տէրը ինք նշան պիտի տայ ձեզի.

Ահա կոյսը պիտի յղանայ ու որդի պիտի ծնանի …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ԵՍԱՅԻԱ 7:14

«Դրա համար Եհովան ինքը ձեզ նշան կտա. Ահա օրիորդը կհղիանա եվ մի որդի կծնի …»:

«Կոյս» եւ «օրիորդ» …: ՄԵԾ տարբերութիւն կայ:

Արեւմտահայերէն բառարաններու մէջ «օրիորդ» բառի բացատրութեան առաջիններէն կը հանդիսանայ ընդհանրապէս «կոյս» բառը: Ասիկա շատ մեծ սխալ է:

Արեւելահայերէն բառարաններու մէջ սակայն, շատ աւելի ընդունելի եւ տրամաբանական բացատրութիւն կայ, որն է՝ «չամուսնացած աղջիկ»:

Տակաւին աւելի հետաքրքրական բացատրութիւն ունինք մէկ այլ բառարանի մէջ, ուր կ՛ըսուի՝ «աղջիկ որ կոյս չէ»:

Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի

Սիմոն Գաբամաճեան: Տպագրութիւն Ռ. Սագաեան, Կ. Պոլիս, 1910

Այս իրողութիւնը թէ՛ մարդկային եւ թէ՛ Աստուածաշնչական բնաբանի հետ ամբողջովին կը համընկնի:

Մարդկային առումով, գիտենք թէ սոդոմ-գոմորեան այս դարաշրջանի մէջ բազում աղջիկներ մինչեւ իրենց ամուսնութիւնը՝ «կոյս» չեն:

Աստուածաշնչական առումով, կոյսի միջոցաւ անդրանիկ զաւկի մը ՀՐԱՇԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ, որով պիտի հանդիսանար մարդոց մեղքերու քաւութեան ՆՈԽԱԶ՝ շատ աւելի գերադասուած իրողութիւն է, քան մէկէ աւելի տղամարդկանց հետ յարաբերութիւն ունեցած «օրիորդ» Մարիամը …:

Եհովայի Վկաները եթէ իրենց օգտագործած եւ իւրացուցած Աստուածաշունչի ամենակարեւոր բառային եւ վարդապետական իմաստները տրամաբանականօրէն ընդունակ ըլլային հասկնալու, արդէն նման ահաւոր գայթակղութիւններու մէջ չէին տապլտկէր, որու տակէն դուրս գալու հնարաւորութիւնը երբեւէ չունին:

5-

ՍԱՂՄՈՍԱՑ 45 : 6

«Ով Աստուած, քու աթոռդ յաւիտեանս յաւիտենից է»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՍԱՂՄՈՍՆԵՐ 45:6

«Աստված քո գահն է դարեդար, նույնիսկ հավիտյան»:

Անհասկնալի եւ անորոշ բնոյթ:

Ո՞վ է այս Աստուածը:

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ 1 : 8 կը յստակեցնէ.

«Սակայն Որդիին կ՛ըսէ, Քու աթոռդ, ով Աստուած, յաւիտեանս յաւիտենից է»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐ 1:8

«Իսկ Որդու մասին ասում է. «Աստված քո գահն է հավիտյանս հավիտենից»:

6-

ԱՌԱԿԱՑ 8 : 22

«Տէրը իր ճամբուն սկիզբը, Իր վաղեմի գործերէն առաջ, զիս ստացեր էր»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ԱՌԱԿՆԵՐ 8:22

«Եհովան ինձ ստեղծեց որպես իր ճանապարհի սկիզբ»:

7-

ԴԱՆԻԵԼԻ 3 : 25

«… ու չորրորդին դէմքը աստուածներու որդիի մը կը նմանի»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ԴԱՆԻԵԼ 3:25

«… Իսկ չորրորդը աստվածների որդու տեսք ունի»:

Այստեղ տարբերութիւն չկայ, սակայն այլ Աստուածաշունչերու մէջ, ինչպէս King James Version, «Աստուծոյ որդիի նման է»:

Այժմ՝  Յունական  բնագրի  Ուեսթքօդդ եւ Հօրթի  թարգմանութենէն  գրեթէ  ամբողջական  համարներու  տարբերութիւնները:

1-

ՄԱՏԹԷՈՍ 1 : 25

«Եւ չէր գիտեր զանիկա՝ մինչեւ իր անդրանիկ որդին ծնաւ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 1:25

«Բայց հարաբերություն չունեցավ նրա հետ, մինչեվ որ Մարիամը որդուն ծնեց …»:

Յիսուսի անդրանկութիւնը այստեղ դարձած է պարզապէս «որդի»:

2-

ՄԱՏԹԷՈՍ 5 : 44

«Բայց ես ձեզի կ՛ըսեմ, Սիրեցէք ձեր թշնամիները, օրհնեցէք ձեզ անիծողները, բարի ըրէք անոնց որ ձեզ կ՛ատեն, եւ աղօթք ըրէք անոնց համար որ ձեզ կը չարչրկեն ու կը հալածեն»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 5:44

«Բայց ես ասում եմ ձեզ. Շարունակեք սիրել ձեր թշնամիներին եվ աղոթել ձեզ հալածողների համար»:

3-

ՄԱՏԹԷՈՍ 6 : 13

«Ու մեզ փորձութեան մի տանիր, հապա չարէն մեզ ազատէ. Քանզի քուկդ է թագաւորութիւնը եւ զօրութիւնը ու փառքը յաւիտեանս: Ամէն»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 6:13

«Եվ մի՛ տար մեզ փորձության, այլ ազատիր Չարից»:

«Քանզի քուկդ է թագաւորութիւնը …» անյայտ կորած է: Ինչո՞ւ:

Ինչո՞ւ Եհովայի Վկաներու նախընտրած, բայց մանաւանդ «վստահելի» համարուած Աստուածաշունչի այս օրինակի մէջ բնաջնջուած է Աստուծոյ Թագաւորութեան վերաբերող համարի կարեւորագոյն մասը, երբ իրենց աղօթատեղիները կը կ՛ոչեն «թագաւորութեան սրահ»:

4-

ՄԱՏԹԷՈՍ 6 : 33

«Բայց առաջ խնդրեցէք Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ անոր արդարութիւնը, ու այդ բոլոր բաներն ալ ձեզի պիտի տրուին»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 6:33

«Ուրեմն շարունակեք նախ թագավորությունը եվ Աստծու արդարությունը փնտրել, …»:

Իմաստի կատարեալ շփոթութիւն: «Աստուծոյ թագաւորութիւնը խնդրելու» առաջնահերդութիւնը եւ կարեւորութիւնը նուաստացած է:

5-

ՄԱՏԹԷՈՍ 8 : 29

«Եւ ահա աղաղակեցին ու ըսին, Յիսուս, Որդի Աստուծոյ, դուն մեզի հետ ի՞նչ բան ունիս, ատենէն առաջ մեզ տանջելո՞ւ համար հոս եկար»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 8:29

«Նրանք բղավեցին. «Ի՞նչ գործ ունես մեզ հետ, Աստծո՛ւ Որդի»: Եկել ես մեզ չարչարելո՞ւ նախքան նշանակված ժամանակը»:

Բարկացողները դեւերն են Յիսուսի անունը տալով: Վկաներու համարին մէջ չգոյացած է:

6-

ՄԱՏԹԷՈՍ 9 : 13

« … Վասն զի ես արդարները կանչելու չեկայ, հապա մեղաւորները *ապաշխարութեան»:

*Ոմանք չունին

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 9:13

« … որովհետեվ ես եկա ոչ թե արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին»:

«մեղավորներին» կանչելու, եւ ի՞նչ ընելու կամ ընել տալու … իմաստը լրիւ կորած է:

7-

ՄԱՏԹԷՈՍ 12 : 35

«Բարի մարդը իր սրտին բարի գանձէն բարի բաներ կը հանէ, եւ չար մարդը իր սրտին չար գանձէն չար բաներ կը հանէ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 12:35

«Բարի մարդը իր բարի գանձերից բարի բաներ է հանում, բայց չար մարդը իր չար գանձերից չար բաներ է հանում»:

«Սիրտը» ոչնչացած է: Մինչդեռ մտքով ու բանականութեամբ կարելի է ծածկել չար խորհուրդները, սակայն անմաքուր սիրտը խօսքով կամ վարմունքով պիտի թափէ ներսիդին:

Տե՛ս ՄԱՏԹԷՈՍ 15 : 18 – 19 «… բերնէն ելած բաները սրտէն յառաջ կու գան …»:

8-

ՄԱՏԹԷՈՍ 13 : 51

«Ըսաւ անոնց Յիսուս, Հասկցա՞ք այս ամէն բաները. Ըսին անոր, Այո, Տէր»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 13:51

«Հասկացա՞ք արդյոք այս ամենի իմաստը»: Նրանք էլ ասացին՝ այո՛»:

Քրիստոսի եւ իր հանգամանքի կարեւորութիւնը իսկապէս ըմբռնած էին առաքեալները, մինչդեռ Եհովայի Վկաներու ընդունած Աստուածաշունչի մէջ այդ տիտղոսը չէզոքացուած է:

9-

ՄԱՏԹԷՈՍ 15 : 8

«Այս ժողովուրդը միայն *շրթունքներովը զիս կը պատուէ …»:

*Ոմանք, բերնովը ինծի կը մօտենայ, եւ շրթունքներովը

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 15:8

«Այս ժողովուրդը իր շուրթերով է պատվում ինձ …»:

10-

ՄԱՏԹԷՈՍ 16 : 2 – 3

«Անիկա պատասխան տուաւ ու ըսաւ անոնց, Երբ իրիկուն կ՛ըլլայ, կ՛ըսէք թէ պարզ պիտի ըլլայ, վասն զի երկինք կարմրած է:

Եւ առտուանց՝ Այսօր մրրիկ պիտի ըլլայ, վասն զի երկինք միգապատ ու կարմրած է: Կեղծաւորներ, երկինքի երեսը քննել գիտէք, բայց ժամանակներուն նշանները չէ՞ք կրնար գիտնալ»:

 • Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի մէջ 2րդ համարէն

«Նա էլ ասաց նրանց. « [Երբ երեկոն իջնում է՛ … ]*»

3րդ համարը առնուած է այսպիսի ուղիղ փակագծերու մէջ եւ աստղանշանով կը տրուի հետեւեալ բացատրութիւնը.

«Ուղիղ փակագծերը ցույց են տալիս, որ տվյալ տեքստը բացակայում է որոշ հին ձեռագրերում, սակայն առկա է այլ ձեռագրերում»:

Ի՞նչ կը նշանակէ «որոշ հին ձեռագրերում…» եւ «այլ ձեռագրերում»:

Թէ որո՞նք եւ ի՞նչ են «հին ձեռագրերու» եւ «այլ ձեռագրերու» միջեւ տարբերութիւնները՝ չեն յստակացուած:

Այնպէս որ 2րդ համարի գլխաւոր բաժինը եւ 3րդ համարը ամբողջութեամբ վերացուած պէտք է համարել:

Այսպիսի վերացումներ, տարբեր Աստուածաշունչերու մէջ եւս գոյութիւն ունին:

Բայց Եհովայի Վկաներու մեկնաբանութիւնները բացառութիւններ են:

11-

ՄԱՏԹԷՈՍ 16 : 20

«Այն ատեն աշակերտներուն պատուիրեց, որ մարդո՛ւ չըսեն թէ ինք §Քրիստոսն է»:

§Ոմանք, Յիսուս Քրիստոսն

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 16:20

«Այնուհետեվ նա խստորեն պատվիրեց աշակերտներին, որ ոչ մեկի չասեն, որ ինքն է Քրիստոսը»:

12-

ՄԱՏԹԷՈՍ 18 : 2 -3

«Եւ Յիսուս տղայ մը կանչեց իրեն, …

Ու ըսաւ, Ճշմարիտ կ՛ըսեմ ձեզի, Եթէ դարձի չգաք եւ տղոց պէս չըլլաք …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 18:2-3

«Նա էլ, իր մոտ կանչելով մի փոքր երեխայի, …

ու ասաց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Եթե չփոխվեք ու չդառնաք երեխաների նման, …»:

Մէկ տեղ «Յիսուս», բայց իրենց մոտ՝ «Նա»:

Յետոյ, «դարձի գալը» եւ «փոխվեք»ը նոյն կշիռը չունին:

13-

ՄԱՏԹԷՈՍ 19 : 9

«Սակայն ձեզի կ՛ըսեմ, Ով որ առանց պոռնկութեան պատճառի իր կինը արձակէ եւ ուրիշ մը առնէ, շնութիւն կ՛ընէ. Եւ ով որ արձակուածը առնէ, շնութիւն կ՛ընէ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 19:9

«Եւ ով որ արձակուածը առնէ, շնութիւն կ՛ընէ», ՉԿԱՅ:

14-

ՄԱՏԹԷՈՍ 19 : 17

«… Ինչո՞ւ զիս բարի կ՛անուանես. մէկէն զատ բարի չկայ, որ է Աստուած …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 19:17

«Կա միայն Մեկը, որ բարի է»:

Այստեղ հետաքրքրական բան կայ:

 • Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչը այդ «Մեկի» ինքնութեան համար ընթերցողը կ՛ուղղէ դէպի ՄԱՐԿՈՍԻ 10 : 18

«Եւ Յիսուս ըսաւ անոր, ինչո՞ւ զիս բարի կ՛անուանես. մէկէն զատ բարի չկայ, որ է Աստուած»:

«Հիսուսն էլ ասաց նրան. «Ինչո՞ւ ես ինձ բարի անվանում: Ոչ ոք բարի չէ, այլ միայն մեկը՝ Աստված»:

ՄԱՏԹԷՈՍ 19:17ի «Մէկը» ՄԱՐԿՈՍ 10:18ի մէջ դարձած է «մէկ»:

Առաւել, եթէ նման որոշ համարներու բառերով ընթերցողը կ՛առաջնորդեն դէպի իմաստի բացայայտման աղբիւրները՝ ապա բազում պարագաներուն կապանքուած են հաւատուրացներու – apostates բազում վարդապետական հաւատալիքներուն կառչած մնալ, ինչպէս նոյնինքն Քրիստոսի էութեան յստակացումը:

15-

ՄԱՏԹԷՈՍ 20 : 16

«Այսպէս յետինները առաջին պիտի ըլլան, եւ առաջինները յետին. Վասն զի կանչուածները շատ են, բայց ընտրուածները քիչ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 20:16

«Այսպես՝ վերջինները առաջիններ կլինեն, իսկ առաջինները՝ վերջիններ»:

Անիմաստ եւ անկապ թարգմանութիւն: Քրիստոսի առաքելութեան կարեւորութիւն ընծայողները գոյութիւն չունին, որոնց կարգին Քրիստոսավայել եւ Աստուածահաճ՝ ճշմարիտ պաշտամունքի կիրարկողներ:

16-

ՄԱՏԹԷՈՍ 20 : 22 – 23

«Պատասխան տուաւ Յիսուս ու ըսաւ, Չէք գիտեր ի՛նչ կը խնդրէք. կրնա՞ք խմել այն գաւաթը զոր ես պիտի խմեմ, կամ այն մկրտութիւնով մկրտուիլ զոր ես պիտի մկրտուիմ. Ըսին իրեն, Կրնանք:

Եւ ըսաւ անոնց, Իմ գաւաթս պիտի խմէք, եւ այն մկրտութիւնով զոր ես մկրտուելու եմ, պիտի մկրտուիք. Բայց իմ աջ կողմս ու ձախ կողմս նստիլը՝ իմս չէ տալը, հապա որոնց որ պատրաստուած է իմ Հօրմես»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 20:22-23

«Հիսուսն էլ ասաց. «Դուք չգիտեք, թե ինչ եք խնդրում: Կարո՞ղ եք խմել այն բաժակից, որը ես եմ խմելու»: Նրանք ասացին. «Կարո՛ղ ենք»:

Նա էլ ասաց. «Դուք անշուշտ կխմեք իմ բաժակից, բայց իմ աջ ու ձախ կողմը նստելը ես չէ, որ տալիս եմ: Այդ տեղերը նրանցն են, ում համար պատրաստել է իմ Հայրը»:

Մկրտութեան ակնարկող հատուածը լրիւ անհետացած է:

17-

ՄԱՏԹԷՈՍ 23 : 14

«Եւ արքայութեան այս աւետարանը բովանդակ աշխարհի մէջ պիտի քարոզուի՝ բոլոր ազգերուն վկայութիւն ըլլալու, եւ անկէ ետեւ վերջը պիտի գայ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 23:14

….*

*Տե՛ս 17:21-ի ծնթ.:

18-

ՄԱՏԹԷՈՍ 24 : 3

«… Ըսէ մեզի, ե՞րբ պիտի ըլլան այդ բաները. Եւ քու գալուստիդ ու աշխարհիս վերջին նշանը ի՞նչ պիտի ըլլայ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 24:3

«… Ասա՛ մեզ, ե՞րբ են լինելու այս բաները, եվ ո՞րն է լինելու քո ներկայության եվ աշխարհի վախճանի նշանը»:

19-

ՄԱՏԹԷՈՍ 24 : 36

«Իսկ այն օրուան եւ այն ժամուն համար մա՛րդ չգիտեր, ոչ ալ երկինքի *հրեշտակները, հապա միայն իմ Հայրս»:

*Ոմանք, հրեշտակները, եւ ոչ Որդին

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 24:36

«Այդ օրվա եվ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ո՛չ երկնքի հրեշտակները, ո՛չ էլ Որդին, այլ միայն Հայրը»:

20-

ՄԱՏԹԷՈՍ 25 : 13

«Ուրեմն արթուն կեցէք, վասն զի ո՛չ օրը գիտէք եւ ո՛չ *ժամը»:

Այս աստղանշանի հիմամբ նշուած է՝

*Ոմանք. Ժամը, որուն մէջ Որդին մարդոյ կու գայ:

Ոմանք, այսինքն այլ թարգմանութիւններու մէջ:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 25:13

«Ուստի արթո՛ւն եղեք, որովհետեվ ո՛չ օրը գիտեք, ո՛չ ժամը»:

21-

ՄԱՏԹԷՈՍ 27 : 35

«Եւ զանիկա խաչը հանելով, անոր հանդերձները վիճակով բաժնեցին. [որպէս զի մարգարէէն ըսուածը կատարուի, Իմ հանդերձներս իրենց մէջ բաժնեցին, եւ իմ պատմուճանիս վրայ վիճակ ձգեցին:]»

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

Մատթեոս 27:35

«Երբ նրան արդեն ցցին էին գամել, վիճակ գցեցին, որ նրա վերնազգեստները բաժանեն իրար մեջ»:

Եհովայի Վկաները միանգամ ընդմիշտ իրենց խարխափած վիճակը կը բացայայտեն:

Իրենց Աստուածաշունչով այս համարի միջոցաւ նշումներ կը կատարեն մնացած աւետարաններու այն համարներէն, որոնց կարգին եւս կրկնուած են «հանդերձները վիճակով բաժնեցին» իրողութիւնը, նաեւ ՍԱՂՄՈՍԱՑ 22:18, որ այն մարգարէութիւնն է, ինչը օգտագործուած է այլ «բնագիրներու» պարագային, զոր առկայ է վերեւի արեւմտահայերէն Աստուածաշունչի մէջ:

Այս գիտութիւնը իրենց սեփականութիւնը չէ, այլ գոյութիւն ունեցած մարգարէութիւններու մեկնաբանութեանց աղբիւրները, որոնցմէ ընդօրինակութիւններ կատարելով անոնց վրայ ծեփած են իրենց դաւանական տարբերութիւնները:

Ինչո՞ւ իրենց Աստուածաշունչի օրինակին մէջ չէ աւելցուած՝

«[որպէս զի մարգարէէն ըսուածը կատարուի, Իմ հանդերձներս իրենց մէջ բաժնեցին, եւ իմ պատմուճանիս վրայ վիճակ ձգեցին:]» հատուածը:

Որովհետեւ այդ օրինակներու հեղինակները երբեւէ ցանկութիւնը չեն ունեցած Յիսուս Քրիստոսը ներկայացնելու մարգարէութիւններու կատարման արմատը:

22-

ՄԱՏԹԷՈՍ 28 : 9

«Ու երբ կ՛երթային անոր աշակերտներուն պատմել, ահա Յիսուս անոնց դէմը ելաւ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՏԹԵՈՍ 28:9

«Ճանապարհին Հիսուսը հանդիպեց նրանց ու ասաց …»:

23-

ՄԱՐԿՈՍ 1 : 14

«Եւ Յովհաննէսի մատնուելէն ետեւ Յիսուս Գալիլեա եկաւ, Աստուծոյ արքայութեան աւետարանը կը քարոզէր»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՐԿՈՍ 1:14

«Հովհաննեսի ձերբակալությունից հետո Հիսուսը գնաց Գալիլեա: Այնտեղ նա քարոզում էր Աստծու բարի լուրը»:

«Աստծու բարի լուրը» ??

24-

ՄԱՐԿՈՍ 1 : 31

«Ու Յիսուս մօտեցաւ, անոր ձեռքէն բռնեց, վերցուց զանիկա. Եւ իսկոյն ջերմը թող տուաւ զանիկա, ու անոնց սպասաւորութիւն կ՛ընէր»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՐԿՈՍ 1:31

«Նա էլ մոտեցավ նրան, ձեռքից բռնելով՝ վեր կացրեց, եվ ջերմությունը թողեց նրան …»:

Հրաշագործութեան ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ կորսուած է:

25-

ՄԱՐԿՈՍ 2 : 17

«Եւ Յիսուս երբ լսեց՝ ըսաւ անոնց, Առողջներուն բժիշկ պէտք չէ, հապա հիւանդներուն. Ես արդարները կանչելու չեկայ, հապա մեղաւորները*»:

*Ոմանք կ՛աւելցնեն, ապաշխարութեան

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

«մեղաւորներին» կ՛աւարտի: Առանց ապաշխարութեան:

26-

ՄԱՐԿՈՍ 6 : 11

«Եւ անոնք որ ձեզ չեն ընդունիր ու ձեզի մտիկ չեն ըներ, երբ անկէ կ՛ելլէք, ոտքերնուդ տակի փոշին թօթվեցէք՝ անոնց վկայութիւն ըլլալու համար: *Ճշմարիտ կ՛ըսեմ ձեզի, Սոդոմացւոց ու Գոմորացւոց աւելի դիւրին պիտի ըլլայ դատաստանին օրը՝ քան թէ այն քաղաքին»:

*Ոմանք չունին: Այսինքն, «Սոդոմացւոց ու Գոմորացւոց» հատուածը:

Նոյնպէս եւ Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը:

Այս «Սոդոմացւոց ու Գոմորացւոց» հատուածի չգոյութիւնը այլ Աստուածաշունչերու մէջ, կը վերագրուի դատաստանին կարեւորութիւն չտալուն:

27-

ՄԱՐԿՈՍ 6 : 16

«Բայց երբ Հերովդէս լսեց, ըսաւ, Ասիկա Յովհաննէսն է, որուն գլուխը կտրեցի, մեռելներէն յարութիւն առեր է»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

«մեռելներէն», ՉԿԱՅ:

28-

ՄԱՐԿՈՍ 7 : 8

«Վասն զի Աստուծոյ պատուիրանքը թողելով՝ մարդոց աւանդութիւնը կը բռնէք, ինչպէս՝ փարչերու եւ գաւաթներու լուացմունքներ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

«ինչպէս՝ փարչերու եւ գաւաթներու լուացմունքներ …», ՉԿԱՅ:

29-

ՄԱՐԿՈՍ 7 : 16

«Ով որ լսելու ականջ ունի՝ թող լսէ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՐԿՈՍ 7:16

….*

*Տե՛ս Մթ 17:21-ի ծնթ.:

30-

ՄԱՐԿՈՍ 9 : 23

«Եւ տղուն հայրը շուտ մը աղաղակեց ու արցունքով ըսաւ, Կը հաւատամ, Տէր, օգնէ իմ անհաւատութեանս»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՐԿՈՍ 9:24

«Երեխայի հայրը իսկույն բացականչեց. «Հավատում եմ: Օգնի՛ր ինձ …»:

Արեւմտահայերէն Աստուածաշունչի մէջ համարը -23 է, որովհետեւ 8-րդ գլխու 39-րդ համարը 9-րդ գլխու 1 համարն է:

31-

ՄԱՐԿՈՍ 9 : 48

«Վասն զի ամէն մարդ կրակով պիտի աղուի, եւ ամէն զոհ աղով պիտի աղուի»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՐԿՈՍ 9:49

«Ամեն մարդ կրակով պետք է աղվի»:

Երկրորդ հատուածը չկայ:

32-

ՄԱՐԿՈՍ 10 : 21

«… Եւ խաչը վերցուր ու եկուր իմ ետեւէս»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութեան մէջ այս նախադասութիւնը չկայ:

33-

ՄԱՐԿՈՍ 10 : 24

«… Յիսուս նորէն պատասխան տալով՝ անոնց ըսաւ, Որդեակներ, ո՜րչափ դժուար է իրենց հարստութեան յուսացողներուն Աստուծոյ Թագաւորութիւնը մտնել»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

«… Հիսուսը նորից ասաց. «Զավակնե՛ր, որքա՜ն դժվար է Աստծու թագավորություն մտնել»:

34-

ՄԱՐԿՈՍ 11 : 10

«Օրհնեալ էմեր Դաւիթ հօրը թագաւորութիւնը որ *կու գայ. Ովսաննա ի բարձունս»:

*Ոմանք, Տէրոջը անունովը կու գայ

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՐԿՈՍ 11:10

«Օրհնյա՜լ է մեր հայր Դավթի թագավորությունը, որ գալիս է: Աղաչո՜ւմ ենք, փրկի՛ր, դո՛ւ, որ բարձունքներում ես»:

35-

ՄԱՐԿՈՍ 13 : 14

«Ու երբ տեսնէք աւերմունքին պղծութիւնը՝ որ Դանիէլ մարգարէին ձեռքով ըսուած է, թէ արժան չեղած տեղը կը կենայ, …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

«Սակայն երբ տեսնեք ամայացում բերող պղծությունը՝ կանգնած այնտեղ, ուր չպէտք է լինի …»:

Դանիէլի հատուածը չկայ: Ի՞նչու:

Որովհետեւ Դանիէլի մարգարէութեան մէջ վերջին ժամանակներու եղելութիւններու ցուցմունքներ/նշաններ կան, ինչպէս Յայտնութեան մէջ:

36-

ՄԱՐԿՈՍ 13 : 33

«Զգոյշ կեցէք, արթուն մնացէք եւ աղօթք ըրէք, վասն զի չէք գիտեր ատենը ե՛րբ է»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՐԿՈՍ 13:33

«Զգո՛ւյշ եղեք, արթո՛ւն մնացեք, որովհետեվ չգիտեք …»:

«Աղօթք», Չկայ:

37-

ՄԱՐԿՈՍԻ 15 : 3

«Եւ քահանայապետները շատ ամբաստանութիւն կ՛ընէին անոր վրայով»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՐԿՈՍ 15:3

«Իսկ ավագ քահանաները շատ բաներում մեղադրում էին նրան»:

Որոշ Աստուածաշունչեր յաւելած են «բայց ան ո՛չ մէկ պատասխան տուաւ»:

Այս յաւելուածը կայ ՄԱՏԹԷՈՍ 27:12 համարով:

«Ու քահանայապետներէն եւ ծերերէն ամբաստանուած ատենը բնաւ պատասխան մը չտուաւ»:

Կը նշանակէ մէկ Աւետարանի մէջ ընդօրինակուած է, իսկ միւսին մէջ չէ:

38-

ՄԱՐԿՈՍԻ 15 : 28

«Եւ կատարուեցաւ այն գիրը որ կ՛ըսէ թէ Անօրէններու հետ սեպուեցաւ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՄԱՐԿՈՍ 15:28

ՉԿԱՅ

« …*»:

Մկ 15:28* Ավելի հին եվ վստահելի ձեռագրերում այս համարը բաց է թողնված: Սակայն որոշ ձեռագրերում մտցված է հետեվեալ համարը.

«Եվ կատարվեց այն գրությունը, որն ասում է. «Եվ նա անօրենների հետ դատվեց»:

«Ավելի հին եվ վստահելի ձեռագրերո՞ւմ» …

Այս երկար ու շարքաւորուած Սուրբ Գրոց գրքերու համարներէն կը տեսնանք թէ ի՞նչպիսի «հին եվ վստահելի» ձեռագրեր են իւրացուցած Եհովայի Վկաները, եւ որոնց վրայ զառկած են իրենց ապրանքանիշի կնիքը՝ յատկապէս «Նոր Կտակարանի» պարագային, որտեղ մօտ 300 անգամ «մտցված է» Եհովա անունը:

39-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 1 : 28

«Ու հրեշտակը անոր գալով՝ ըսաւ, Ողջոյն քեզ, ով շնորհընկալ կոյս Տէրը քեզի հետ է. Դուն կանանց մէջ օրհնեալ ես»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 1:28

«Գալով նրա մոտ՝ հրեշտակն ասաց. «Ողջո՛ւյն, ո՛վ շնորհընկալ, Եհովան քեզ հետ է»:

Ամբողջովին իմաստազուրկ արտայայտութիւն:

40-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 2 : 14

«… ու երկրի վրայ խաղաղութիւն, մարդոց մէջ հաճութիւն»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

«… եվ խաղաղությո՜ւն երկրի վրա նրա բարեհաճությունն ունեցող մարդկանց մեջ»:

Այստեղ զԱստուած կը ներկայացուի խտրականութիւն – discrimination դրսեւորող Աստուած մը, որ խաղաղութիւն կը ջամբէ անոնց, որոնց հանդէպ մասնայատուկ վերաբերմունք կը տածէ:

41-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 2 : 33

«Եւ Յովսէփ ու անոր մայրը զարմացած էին այն բաներուն վրայ՝ որոնք անոր համար կը խօսուէին»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 2:33

«Եվ նրա հայրն ու մայրը զարմանում էին այն ամենի վրա, …»:

«Նրա հայրն ու մայրը», այսինքն կարծես թէ Քրիստոս լիիրաւօրէն ունի երկրային ծնողներ, որով թաքնուած է ԻՐ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԸ: Հետեւաբար, այս տրամաբանութեամբ, Յիսուս Քրիստոս հրաշքի ստեղծագործութիւն չէր, այլ Յովսէփի ու Մարիամի սեռային յարաբերութեան արդիւնք:

42-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 4 : 4

«Եւ Յիսուս պատասխան տուաւ անոր ու ըսաւ, Գրուած է թէ Ոչ միայն հացով կ՛ապրի մարդ, հապա Աստուծոյ ամէն խօսքովը»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 4:4

«Բայց Հիսուսն ասաց. «Գրված է. «Մարդ միայն հացով չէ, որ պետք է ապրի»:

«Աստուծոյ ամէն խօսքով» նախադասութիւնը չկայ:

43-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 4 : 8

«Եւ Յիսուս պատասխան տուաւ անոր ու ըսաւ, «*Գրուած է թէ քու Տէր Աստուծոյդ երկրպագութիւն ընես, ու միայն զանիկա պաշտես»:

*Ոմանք, Ետիս գնա, Սատանայ, վասն զի գրուած

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 4:8

«Հիսուսն ասաց. «Գրված է. «Եհովայի՛ն քո Աստծո՛ւն պետք է երկրպագես եվ միմիայն նրան սուրբ ծառայություն մատուցես»:

Ետիս գնա, Սատանայ, վասն զի գրուած

կը համապատասխանէ ՄԱՏԹԷՈՍ 16 : 23 համարին, ուր խօսքը ուղղուած է Պետրոսին՝

«Եւ ինք դառնալով՝ Պետրոսի ըսաւ, Ետիս գնա, Սատանայ, ինծի գայթակղութիւն ես դուն. …»:

Այս հատուածի ոչնչացումը կը համընկնի կաթողիկութեան այն հետամտութեան, որով Պետրոս կը նկատուէր Պապերու գլուխը:

44-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 4 : 42

«Դեւեր ալ կ՛ելլէին շատերէն, կ՛աղաղակէին ու կ՛ըսէին թէ Դուն ես Քրիստոս, Աստուծոյ Որդին. …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 4:41

«Շատերի միջից էլ դեվեր էին դուրս գալիս, որոնք բղավում էին. «Դու Աստծու Որդի՛ն ես»: …»:

45-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 7 : 31

«*Ուստի որո՞ւ նմանցնեմ այս ազգին մարդիկը, եւ որո՞ւ կը նմանին»:

*Ոմանք, Եւ Տէրը ըսաւ, Ուստի

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 7:31

«Հիսուսը շարունակեց. …»:

Ուեսթքօդդ եւ Հօրթի օրինակին մէջ «Հիսուս» չկայ:

46-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 9 : 55 – 56

«Եւ դարձաւ յանդիմանեց զանոնք՝ ըսելով: Չէք գիտեր թէ ի՛նչ հոգիի տէր էք դուք.

§Վասն զի Որդին մարդոյ չեկաւ մարդոց հոգիները կորսնցնելու, հապա փրկելու .» եւ ուրիշ գեղ մը գացին»:

§Ոմանք չունին: Այսինքն այս համարի առաջին բաժինը:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 9:55-56

«Բայց նա շրջելով՝ սաստեց նրանց:

Եվ նրանք մի ուրիշ գյուղ գնացին»:

47-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 11 : 2

«Եւ ըսաւ անոնց, Երբ աղօթք կ՛ընէք՝ ըսէք, Ով Հայր *մեր, որ երկինքն ես», քու անունդ սուրբ ըլլայ, քու Թագաւորութիւնդ գայ. *քու կամքդ ըլլայ, ինչպէս երկինքը՝ նոյնպէս երկրի վրայ»:

*Ոմանք, չունին

Այսինքն այս վերջին մասը:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 11:2

«Նա էլ ասաց նրանց. «Երբ որ աղոթք անեք, ասացեք. «Հա՛յր թող սրբացվի քո անունը: Թող գա քո թագավորությունը»:

«Ով Հայր մեր»ի փոխարէն «Հա՛յր»: Իսկ «երկնքի թագաւորութեան» «երկրի» վրայ եւս ի զօրու ըլլալու ցանկութիւնը չի համընկնիր այն կրօնական կառոյցներու դաւանանքներուն, որոնց համար «Հայր մեր Սուրբէն» աւելի կան նաեւ բազում սրբադասուած ու սուրբերու կարգին դասուածներ, որոնց կրնան դիմել մարդիկ իրենց աղօթքներով:

Ինչ կը վերաբերի «Հայր … որ երկինքն ես» բառերու վերացման, այս ալ բնականաբար կը ծառայէ կաթողիկէ «հաւատացեալներուն», որոնք իրենց աղօթքները կ՛ուղղեն դէպի պապը, որ «երկինքը» չէ …:

48-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 11 : 29

«… բայց միայն Յովնան մարգարէին նշանը»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 11:29

«… սակայն բացի Հովնանի նշանից …»:

49-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 17 : 36 – 37

36- «Եւ պատասխան տալով ըսին անոր, Տէր, ո՞ւր պիտի ըլլայ այս բանը:

37- Ան ալ ըսաւ անոնց, Ուր մարմին կայ, հոն պիտի ժողվուին արծիւները»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 17:36

«….*»

*Տե՛ս Մթ 17:21-ի ծնթ.:

37- «Նրանք հարցրին. «Որտե՞ղ, Տե՛ր»: Նա էլ ասաց. «Որտեղ որ մարմիննէ, այնտեղ էլ կհավաքվեն արծիվները»:

«Որտեղ որ մարմիննէ, այնտեղ էլ կհավաքվեն արծիվները»: Եհովայի Վկաները այս հատուածը կը վերագրեն իրենց՝ «հաւաքուող արծիւներ» …:

ՄԱՏԹԷՈՍ 24 : 28 «Քանզի ուր մեռած մարմին կայ, հոն պիտի ժողվուին արծիւները»:

50-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 21 : 4

«Վասն զի ամէն անոնք իրենց աւելցածէն Աստուծոյ ընծաներուն մէջ ձգեցին, …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 21:4

«որովհետեվ ամենքը իրենց ավելցածից ընծաներ գցեցին …»:

51-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 22 : 31

«Եւ Տէրը ըսաւ, Սիմոն, Սիմոն, ահա Սատանայ ձեզ փնտռեց, որ ցորենի պէս խարբալէ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 22:31

«Սիմո՛ն, Սիմո՛ն, Սատանան պահանջեց, որ մաղի ձեզ ցորենի պես»:

52-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 22 : 64

«Եւ անոր աչքերը ծածկելով՝ անոր երեսին կը զարնէին, ու կը հարցնէին իրեն՝ ըսելով …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 22:64

«եվ ծածկելով նրա երեսը՝ ասում էին. …»:

53-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 22 : 43 – 44

«Ու երկինքէն հրեշտակ մը երեւցաւ անոր եւ կը զօրացնէր զանիկա. Ու սաստիկ նեղութեան մէջ ըլլալով՝ աւելի ջերմեռանդութեամբ աղօթք կ՛ընէր:

Եւ իր քրտինքը արիւնի մեծ կաթիլներու պէս էր, որ գետինը կը թափուէր»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 22:43-44

«Եվ երկնքից նրան մի հրեշտակ երեվաց ու զորացրեց նրան:

Բայց նա սաստիկ տագնապի մեջ լինելով՝ շարունակեց ավելի ջերմեռանդորեն աղոթել, եվ նրա քրտինքը արյան կաթիլների պես դարձավ, որ գետին էին թափվում»:

Այլ աստուածաշունչերու մէջ այս համարները չկան:

54-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 23 : 17

«(Իսկ տօնին ատենը պէտք էր որ մէկը արձակէր անոնց.)»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 23:17

«….*»

*Տե՛ս Մթ 17:21-ի ծնթ.:

55-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 23 : 38

«Եւ գիր մը գրուած էր անոր վրայ Յունարէն ու Լատիներէն եւ Եբրայեցերէն գիրերով, թէ Ասիկա է Հրէից Թագաւորը»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 23:38

«Եվ նրա գլխավերեվում մի գրություն կար. «Սա է հրեաների թագավորը»:

56-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 23 : 42

«Եւ ըսաւ Յիսուսի, Տէր, յիշէ զիս, երբ քու թագաւորութիւնովդ գաս»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 23:42

«Եվ նա ասաց. «Հիսո՛ւս, հիշի՛ր ինձ, երբ քո թագավորությունը մտնես»:

57-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 23 : 43

«Յիսուս ալ ըսաւ անոր, Ճշմարիտ կ՛ըսեմ քեզի, Դուն այսօր ինծի հետ դրախտին մէջ պիտի ըլլաս»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 23:43

«Նա էլ ասաց նրան. «Ճշմարիտ ասում եմ քեզ այսօր.* դու ինձ հետ Դրախտում կլինես»:

*Բնագիր հուն. տեքստում կետադրական նշաններ չեն եղել: Այս թարգմ-ում «այսօր» բառից հետո դրված է միջակետ: Այսպիսի եզրահանգման կարելի է գալ՝ ելնելով Ա.շնչի հետեվեալ համարներից՝ Հվ 20:17; Գրծ 1:1-3, 9; 10:40; 1Կթ15:20; Կղ 1:18:

Այս մեկնաբանութիւնը անսխալական է, որովհետեւ ո՛չ Յիսուս նոյն օրը երկինք համբարձաւ, ո՛չ իսկ կողքի դատապարտուածը յետագային:

43

«Եւ ասէ ցնա Յիսուս. Ամէն ասե՛մ քեզ. այսօր ընդ ի՛ս իցես ՛ի դրախտին»:

Աստուածաշունչ 1805թ. ՛ի Վանէտիկ:

Ուեսթքօդդ եւ Հօրթի օրինակին մէջ «այսօր» բառի կողքին կէտ չկայ:

Նաեւ «Յիսուս»Ἰησοῦς չկայ:

Westcott and Hort 1881


καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

58-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 24 : 6

«Հոս չէ ան, հապա յարութիւն առաւ. …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 24:6

«[Նա այստեղ չէ, այլ հարություն է առել]*.

*Ուղիղ փակագծերը ցույց են տալիս, որ տվյալ տեքստը բացակայում է որոշ հին ձեռագրերում, սակայն առկա է այլ ձեռագրերում:

59-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 24 : 40

«Եւ զայս ըսելով՝ ձեռքերը ու ոտքերը ցուցուց անոնց»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 24:40

«[Սա ասելով՝ նրանց ցույց տվեց իր ձեռքերն ու ոտքերը]»*:

*Ղկ 24:40 Ուղիղ փակագծերի բացատրության համար տե՛ս 23:34-ի ծնթ.:

23:34ի ծնթ.ը կ՛ըսէ թէ «բացակայում է որոշ հին ձեռագրերում»:

Բացակայում է, սակայն պահած են, ինչ որ կրնային ընել բաւականին այլ համարներու պարագային, փոխանակ = > «…..*» այսպիսի խեղկատակութիւններու:

60-

ՂՈՒԿԱՍՈՒ 24 : 49

« … Երուսաղէմ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՂՈՒԿԱՍ 24:49

«Երուսաղէմ», ՉԿԱՅ:

61-

ՅՈՒՀԱՆՆՈՒ 1 : 1

«Սկիզբէն էր Բանը, ու Բանը Աստուծոյ քով էր, եւ Բանը Աստուած էր»:

Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչին մէջ Քրիստոսի վերաբերող այս «Աստուածը» ձեռագիր է՝ «աստված», ու աստղանիշի կողքին գրուած է «Աստվածանման, աստվածային»:

62-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 3 : 13

«Եւ մէ՛կը երկինք չելաւ. բայց անիկա միայն որ երկինքէն իջաւ, Որդին մարդոյ որ երկինքն է»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 3:13

«նաեվ ոչ մի մարդ չի բարձրացել երկինք, այլ միայն նա, ով երկնքից իջավ՝ մարդու Որդին»:

«Որ երկինքն է» ջնջուած է:

63-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 3 : 15

« … չկորսուի …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 3:15

«չկորսուի», ՉԿԱՅ:

64-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 4 : 42

« … եւ գիտենք որ ատիկա է ճշմարտապէս աշխարհի Փրկիչը, Քրիստոս»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 4:42

« … Քրիստոս», ՉԿԱՅ:

65-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 5 : 3 – 4

« … որոնք կը սպասէին ջուրին խառնուելուն …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 5:3-4

« … որոնք կը սպասէին ջուրին խառնուելուն …», ու մինչեւ 4-րդ համարի վերջաւորութիւնը չկայ: Դարձեալ մղում կայ դէպի Մթ 17:21-ի ծնթ.:

66-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 5 : 39

«Գիրքերը քննեցէք, վասն զի դուք անոնցմով կը սեպէք յաւիտենական կեանքը ունենալ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 5:39

«Դուք քննում եք Սուրբ Գրքերը, քանի որ կարծում եք, թե դրանց միջոցով հավիտենական կյանք կունենաք, …»:

67-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 6 : 33

«Վասն զի Աստուծմէ տրուած հացը այն է որ երկինքէն կ՛իջնէ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 6:33

«Աստծու հացը նա է, ով իջնում է երկնքից …»:

32րդ համարէն կը նկատենք, որ Քրիստոս իրեն կ՛ակնարկէ այս խօսքերով իբրեւ «կենաց հացի» ինքնութիւնը. բայց նկատի ունենալով կրկնութիւններու բնականոն շարադրանքը, որ սովորաբար կը կատարուէր իրողութեան մը կարեւորութիւնը վերհանելու՝ թաքուն կառոյցներու ծառայող մարդիկ նենգաբար վերացուցած են շեշտումները, որոնց ծուղակով թակարդուած են նաեւ Եհովայի Վկաները:

68-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 6 : 47

«Ճշմարիտ ճշմարիտ կ՛ըսեմ ձեզի թէ Ան որ ինծի կը հաւատայ, յաւիտենական կեանք ունի»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 6:47

«Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. ով հավատում է, հավիտենական կյանք ունի»:

«Ով հավատում է» Ո՞ՒՄ ??

Կը նշանակէ, մարդիկ ում ուզում են կարող են հաւատալ: Մինչդեռ Յիսուս Քրիստոս շեշտակիօրէն փրկութեան աղբիւրը կը պարզէ թէ Ի՛ՆՔՆ Է:

69-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 6 : 70

«Եւ մենք հաւատացինք ու գիտցանք թէ դուն ես Քրիստոսը *Աստուծոյ Որդին»:

*Ոմանք, կենդանի Աստուծոյ

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 6:69

«եվ մենք հավատացինք ու իմացանք, որ դու ես Աստծու Սուրբը»:

70-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 8 : 1 – 11

«Եւ Յիսուս Ձեթենեաց լեռը գնաց … »:

Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչին մէջ գոյութիւն չունի, բայց մէջբերուած է որպէս ծանօթութիւն:

Նշուած է հետեւեալը.

«xBSys ձեռագրերում բացակայում են 53-րդ համարից մինչեվ 8-րդ գլխի 11-րդ համարները, որոնցում (հունարեն տարբեր տեքստերում եվ թարգմանություններում որոշ տարբերություններով) գրված է հետեվյալը».

Ասկից ետք տեղադրուած է Աստուածաշունչի այն համարները, զորս կան մեր օրինակներուն մէջ: 53-րդ համարի նշումը կը վերաբերի 7րդ գլխուն վերջին համարին:

71-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 9 : 4

«Քանի որ ցորեկ է, պէտք է որ զիս ղրկողին գործերը գործեմ.»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 9:4

«Քանի դեռ ցերեկ է, մենք պետք է ինձ ուղարկողի գործերն անենք»:

Այստեղ ակնյայտ է կատարեալ խայտարակութիւն:

«մենք պետք է ինձ ուղարկողի»

ՄԵՆՔ ԲՈԼՈՐՍ ՔՐԻՍՏՈՍՆԵ՞Ր ԵՆՔ …:

72-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 10 : 14

«Ես եմ բարի հովիւը, եւ կը ճանչնամ իմիններս ու կը ճանչցուիմ իմիններէս»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 10:14

«Ես եմ բարի հովիվը. Ես ճանաչում եմ իմ ոչխարներին, եվ նրանք էլ ինձ են ճանաչում»:

73-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 16 : 16

«Քիչ մը ատենէն ա՛լ զիս պիտի չտեսնէք, եւ դարձեալ քիչ մը ատենէն զիս պիտի տեսնէք, քանզի ես Հօրը կ՛երթամ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 16:16

«Մի քիչ ժամանակ էլ, եվ այլեվս ինձ չեք տեսնի, բայց մի կարճ ժամանակ հետո նորից կտեսնեք ինձ»:

Առանց «քանզի ես Հօրը կ՛երթամ» պարզաբանման, կարծես թէ Քրիստոս աչխփուկ կ՛ուզէ խաղալ:

74-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 17 : 12

«Քանի որ աշխարհի մէջ անոնց հետ էի …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 17:12

«Երբ նրանց հետ էի, պահպանում էի նրանց …»:

75-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 2 : 30

«Արդ որովհետեւ անիկա մարգարէ էր, եւ գիտէր թէ Աստուած հաստատ երդում ըրաւ իրեն, թէ իր երիկամունքներուն պտուղէն մարմնի կողմանէ Քրիստոսը պիտի յարուցանէ որ իր աթոռը նստի»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԳՈՐԾԵՐ 2:30

«Եվ քանի որ նա մարգարե էր եվ գիտեր, որ Աստված երդում էր տվել, որ նրա երանքի պտղից մեկին պիտի նստեցնի իր գահին»:

«մեկին պիտի նստեցնի» …

Այս աստիճան Քրիստոս նուաստացնող ու անարգող գրութիւններ կարելի չէ պատկերացնել՝ օգտագործուած կազմակերպութեան մը կողմէ, զոր իրեն կ՛ուզէ վերապահել Աստուծոյ միակ «հաւատարիմ ծառայ» առանձնաշնորհումը:

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 2:30 Այս տողերը կատարումն են

ՍԱՂՄՈՍԱՑ 132:11 մարգարէութեան:

«Տէրը երդում ըրաւ Դաւիթի ճշմարտութեամբ,

Ու ետ չդառնար անկէ,

Թէ Քու որովայնիդ պտուղէն

Քու աթոռիդ վրայ պիտի նստեցնեմ»:

Այսինքն այն, որ Քրիստոս պիտի ըլլար Դաւիթի շառաւիղէն: ՄԱՏԹԷՈՍ 1:1

76-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 7 : 30

«Եւ քառասուն տարի անցնելէն ետեւ՝ Սինա լեռանը անապատին մէջ Տէրոջը հրեշտակը երեւցաւ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԳՈՐԾԵՐ 7:30

«Քառասուն տարի անց անապատում՝ Սինա լեռան մոտ, մի հրեշտակ հայտնվեց …»:

77-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 7 : 37

« … Ձեր Տէր Աստուածը ձեր եղբայրներէն ինծի պէս մարգարէ մը պիտի հանէ ձեզի, անոր մտիկ ըրէք»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԳՈՐԾԵՐ 7:37

« …անոր մտիկ ըրէք», ՉԿԱՅ:

Մինչդեռ, այս համարը մարգարէաբար ըսուած խօսքն է՝

Տե՛ս ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ 18 : 15

«Քու Տէր Աստուածդ *քու եղբայրներուդ մէջէն՝ ինծի պէս մարգարէ մը պիտի հանէ քեզի. անոր մտիկ ըրէք»:

*Եբր. Քու մէջէդ, եղբայրներէդ,

78-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 8 : 37

«[Եւ Փիլիպպոս ըսաւ անոր, …]»

*Ոմանք չունին

Կարգ մը Աստուածաշունչերու պարագային այս նշումը կայ:

Եհովայի Վկաներունը չկայ, պարզապէս «37 …*» եւ դարձեալ ընթերցողը կը մղուի Մատթէոս 17 : 21ի ծանօթութեան:

79-80-

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 9 : 5 – 6

Կան դարձեալ պակասութիւններ:

Նա՛եւ 10 : 6

81-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 13 : 42

«Ու երբ անկէ դուրս ելան, *կ՛աղաչէին որ !հետեւեալ շաբաթ» ալ նոյն խօսքերը իրենց խօսուին»:

*Ոմանք, հեթանոսները կ՛աղաչէին

!Կամ, շաբթու մէջ

Այլ Աստուածաշունչերու մէջ շեշտուած է հետեւեալը.

«Ու երբ Հրեաները անկէ դուրս ելան …»:

Իսկ, NIV (New International Version) Աստուածաշունչի մէջ նշուած է՝

«As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to speak further about these things on the next Sabbath».

«Մինչ Պօղոս եւ Բարնաբաս դուրս կու գային սինակօկէն …»

Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԳՈՐԾԵՐ 13:42

«Երբ այնտեղից դուրս էին գալիս, մարդիկ սկսեցին աղաչել նրանց, որ հաջորդ շաբաթ օրն էլ այդ մասին խոսեն իրենց հետ»:

Այստեղ մէկ այլ մտահոգութիւն կայ տարբեր յարանուանութեան վերաբերեալ, որոնք են Շաբաթապահները:

Շաբաթ օրուայ ջնջումը այս համարի մէջ, իրենց համար կը նշանակէ անտեսել Շաբաթ օրուայ պահպանման կարեւորութեան «հաւատամքը»:

Բայց խորքին մէջ, «հեթանոսներու» ցանկութիւնը՝ յաջորդ Շաբաթ օրն ալ քալու ունկնդրելու նմանօրինակ քարոզ մը՝ կը նշանակէր խոր յարգանքի արտացոլում՝ Հրէից պաշտամունքի օրուայ նկատմամբ:

Ասոր պատճառաւ է, որ ուրիշ «ձեռագրերու» մէջ «շաբթու մէջ» բառերը կրնան նշանակել ո՛չ անպայմանօրէն Շաբաթ օրը, այլ որեւէ մէկ օր:

82-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 15 : 23

«Ու անոնց ձեռքով թուղթ մը ղրկեցին այսպէս գրուած.

Առաքեալներ ու երէցներ եւ եղբայրներ, Անտիոքի ու Սիւրիայի եւ Կիլիկիայի մէջ հեթանոսներէն եղած եղբայրներուդ ողջոյն»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԳՈՐԾԵՐ 15:23

«Եվ իրենց ձեռքով գրեցին.

«Առաքյալներից ու երեցներից՝ ձեր եղբայրներից …»:

Եհովայի Վկաներու խարդախուած Աստուածաշունչի այս օրինակի մէջ դարձեալ կը տեսնուի նպատակադրեալ տարանջատում հաւատացեալներու միջեւ, որ խորքով կը հակասէ քրիստոնէական սկզբունքայնութեան:

Առաջինի պարագային կը կարդանք՝ «Առաքեալներ ու երէցներ եւ եղբայրներ», մինչդեռ Վկաներունը առաքեալներն ու երէցները երկուստեք կը ներկայացուին իբր «ձեր եղբայրները»:

Ասիկա հիմնաքարը կը կազմէ բոլոր քրիստոնէական կառոյցներուն՝ եկեղեցական թէ կազմակերպական՝ հաւատացեալները հաւասար աչքով չդիտելու:

83-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 16 : 7

«Երբ Միւսիայի կողմերը եկան, կը ջանային դէպ ի Բիւթանիա երթալ. Եւ [Յիսուսի] Հոգին թող չտուաւ անոնց»:

 •  Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԳՈՐԾԵՐ 16:7

«Այնուհետեվ երբ հասան Մյուսիա, նրանք ջանք արեցին, որ գնան Բութանիա, բայց Հիսուսի ոգին թույլ չտվեց նրանց»:

Այս պարագային, երբ «Հոգիի» կամ «ոգիի» կողքին կ՛աւելցուի «Յիսուսի» անունը, կը նշանակէ Աստուծոյ Հոգին կը կ՛արեւորուի ո՛չ իբրեւ գործածութեան ազդակ, այլեւ հրամայող ուժ: Հետեւաբար Յիսուս Քրիստոս կը նուաստացուի Հոգւոյն Սրբոյ ենթակայութեան ներքոյ:

84-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 16 : 31

« … Հաւատա Տէր Յիսուս Քրիստոսի, ու պիտի փրկուիս դուն եւ քու տունդ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԳՈՐԾԵՐ 16:31

« …Քրիստոսի», ՉԿԱՅ:

85-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 17 : 26

«Ու բոլոր մարդոց ազգերը մէկ արիւնէ ըրաւ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԳՈՐԾԵՐ 17:26

«Նա մեկ մարդուց ստեղծեց մարդկանց բոլոր ազգերը …»:

86-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 20 : 25

« … որոնց մէջ պտըտեցայ Աստուծոյ Թագաւորութիւնը քարոզելով»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԳՈՐԾԵՐ 20:25

« … ում ես քարոզեցի թագավորությունը …»:

87-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 20 : 32

« … եղբայրներ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝ ՉԿԱՅ:

88-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 22 : 16

«Եւ հիմա, ալ ի՞նչ կ՛ուշանաս. Ելիր, մկրտուէ ու մեղքերդ լուա *անոր անունը կանչելով»:

*Ոմանք, Տէրոջը

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԳՈՐԾԵՐ 22:16

«Հիմա ինչո՞ւ ես հապաղում: Վե՛ր կաց, մկրտվի՛ր եվ լվա՛ քո մեղքերը՝ նրա անունը կանչելով»:

«Տէրը» չգոյացած է:

89-90-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 24 : 6 – 8

Պակասութիւններ կան:

24 : 15 « … մեռելներու յարութիւն պիտի ըլլայ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝ « … մեռելներու» ՉԿԱՅ:

91-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 28 : 16

«Հարիւրապետի» տողը ՉԿԱՅ:

92-

Գ. ԱՌԱՔԵԼՈՑ 28 : 29

*Ու երբ զայս զրուցեց, Հրեաները դուրս ելան, շատ վիճաբանութիւն ունենալով իրենց մէջ»:

*Ոմանք չունին այս 29 համարը

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն՝

ԳՈՐԾԵՐ 28:29

29….*

*Տե՛ս Մթ 17:21-ի ծնթ.:

93-

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ 1 : 3

«Իր Որդւոյն մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի վրայով, որ մարմնի կողմանէ Դաւիթի սերունդէն եղաւ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐ 1:3

«իր Որդու վերաբերյալ, որը ծնվեց Դավթի սերնդից որպես մարդ»:

«Տէր Յիսուս Քրիստոս» ինքնութեան կրկնութիւնը անիմաստ է համարուած, ու Եհովայի Վկաները հետեւելով խեղաթիւրման այս օրինակին, իրենք ալ համադասուած են նոյն ուղղադիտակի տակ:

94-95-96-

Պակասութիւններ կան նաեւ՝

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ 1:16, 1:29, 8:1 համարներու մէջ:

97-

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ 9 : 5

«Իրենցն են նահապետները, իրենցմէ եկաւ Քրիստոս ալ մարմնի կողմանէ, որ է ամէնուն վրայ Աստուած օրհնեալ յաւիտեանս: Ամէն»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐ 9:5

«Նրանք առաջ եկան նահապետներից, եվ նրանցից էլ մարմնապես սերվեց Քրիստոսը: Աստված, որ ամենի վրա է, օրհնյալ լինի հավիտյան: Ամեն»:

Հո՛ս ալ Քրիստոսի աստուածութիւնը մթաքնուած է: Այս ալ Եհովայի Վկաներու հաշուոյն կու գայ, որով իրենց համար Եհովան է կարեւորագոյնը:

98-99-100-101-

Պակասութիւններ կան նաեւ՝

9:28, 10:15, 11:6, 13:9 համարներու մէջ:

102-

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ 14 : 10

«… վասն զի ամէնս ալ Քրիստոսի ատեանին առջեւ պիտի կայնինք»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐ 14:10

«… Բոլորս էլ Աստծու դատավորական աթոռի առաջ ենք կանգնելու»:

Ինչո՞ւ այս շփոթութեան մատնումները:

Եհովայի Վկաները Հռովմայեցիս 14:10 այս համարով ընթերցողին կ՛ուղղէն երեք այլ համարներու, որոնցմով կը հաստատուի Քրիստոսի անձին վերաբերելու հանգամանքը:

Օրինակ. Այդ երեք համարներէն Է՝

Բ. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 5 : 10

«Վասն զի պէտք է որ ամէնս ալ Քրիստոսի ատեանին առջեւ ներկայանանք …»:

Հետեւաբար Եհովայի Վկաներու սեփականացուցած Աստուածաշունչը՝ հին, բայց անվստահելի օրինակներու կարգին կը դասուի:

Քանի որ ահաւոր կերպով փականուած են այս ծուղակով, այլեւս երբեւէ հնարաւորութիւնը չունին այլընտրանքի:

103-104-

Պակասութիւններ կան նաեւ՝

14:21, 15:29 համարներու մէջ:

105-

Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 1 : 14

«Կը գոհանամ Աստուծմէ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

« …Աստուծմէ», ՉԿԱՅ:

106-

Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 5 : 7

«… Վասն զի Քրիստոս մեր զատիկը մեզի համար զոհուեցաւ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐ 5:7

«… որովհետեվ Քրիստոսը՝ մեր Պասեքի գառը, զոհաբերվեց»:

Ուստի պարզ է, որո՞ւ համար «զոհաբերվեց» Քրիստոս. Գացէ՛ք, երեւակայեցէ՛ք …:

Այսպիսի դաւանանք կ՛ուգայ հեռաւոր անցեալէն՝ 2րդ դարէն, ուրկէ Օրիկենեսի – Origen պնդումով Յիսուսի մարմնով ու արեամբ զոհաբերումը մեր փրկութեան գրաւականը չէր:

107-

Պակասութիւններ կան նաեւ՝

6:20 համարի մէջ:

108-

Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 11 : 24

«Եւ գոհանալով՝ կտրեց ու ըսաւ, Առէք ու կերէք, այս է իմ մարմինս որ ձեզի համար կը կտրուի. Ասիկա ըրէք զիս յիշելու համար»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐ 11:24

«Եվ շնորհակալություն հայտնելուց հետո կոտրեց այն ու ասաց. «Սա խորհրդանշում է իմ մարմինը, որը ձեզ համար է: Սա արեք ինձ հիշելու համար»:

Կաթողիկէ մարմնաւորութեան դաւանանք: Նշխարի հաւատոյ սկզբունք:

109-

Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 11 : 29

«Վասն զի ան որ անարժանաբար կ՛ուտէ ու կը խմէ, իր անձին դատապարտութիւնը կ՛ուտէ ու կը խմէ, վասն զի Տէրոջը մարմինը չ՛որոշեր»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐ 11:29

«Եթե որեվէ մեկը ուտում եվ խմում է՝ առանց գիտակցելու, թե ինչ է այդ մարմինը ներկայացնում, իր վրա դատապարտություն է բերում»:

Բողոքականաց Աստուածաշունչերու օրինակներէն, որ դարձած է Վկաներու սեփականութիւնը:

110-

Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 15 : 47

«Առաջին մարդը երկրէ է՝ հողեղէն, բայց երկրորդ մարդը Տէր է՝ երկինքէ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐ 15:47

«Առաջին մարդը երկրից է եվ հողի փոշուց է պատրաստված. երկրորդ մարդը երկնքից է»:

Ի՜նչ նուաստացուցիչ ընդօրինակութիւն Յիսուս Քրիստոսի առաքելութեան հանդէպ:

111-112-

Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 16 : 22 – 23

«Յիսուս Քրիստոս» եւ «Քրիստոս» չկան:

Նոյնը Նա՛եւ

113-114-115-

Բ. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 4:6, 5:18, 11:31 համարներու մէջ:

Պակասութիւններ կան նաեւ՝

116-117-118-119-120-

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ 3:1, 17, 4:7, 6:15, 17 համարներու մէջ:

121-

ԵՓԵՍԱՑԻՍ 3 : 9

«… որ ի յաւիտենից ծածկուած էր Աստուծոյ քով, որ ամէն բանը *ստեղծեց»:

*Ոմանք, Յիսուս Քրիստոսով ստեղծեց

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 3:9

«… որ վաղուց ի վեր պահված էր Աստծու մէջ, որը ստեղծեց ամեն բան»:

122-

ԵՓԵՍԱՑԻՍ 3 : 14

«Ասոր համար ծունկի վրայ գալով մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Հօրը առջեւ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 3:14

«Դրա համար էլ ծնկի եմ գալիս Հոր առջեւ»:

123-

ԵՓԵՍԱՑԻՍ 5 : 30

«Վասն զի մենք անոր մարմինին անդամներն ենք, անոր մարմինէն ու անոր ոսկորներէն»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 5:30

«քանի որ մենք նրա մարմնի անդամներն ենք»:

Երկրորդ մասը չկայ:

Եհովայի Վկաներու բացատրութիւնը այս համարի առնչութեամբ այն է, որ «մարմինին անդամները» օծեալ դասակարգն է, որոնք թագաւորակից պիտի ըլլան Քրիստոսի Մեսիական Թագաւորութեան:

124-

ԵՓԵՍԱՑԻՑ 6 : 10

« … եղբայրներ … », ՉԿԱՅ:

125-

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ 3 : 16

« … նոյն խորհուրդը ունենանք»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝ չկայ:

126-

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ 3 : 21

«Որ պիտի նորոգէ մեր խոնարհ մարմինը՝ իր փառաւոր մարմինին կերպարանակից ըլլալու, …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՆԵՐ 3:21

«որը զորություն ունի ամեն ինչ հպատակեցնելու իրեն: Այդ զորության միջոցով նա կփոխակերպի մեր նվաստ մարմինը, …»:

127-

Բ. ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ 2 : 2

«… որպէս թէ Քրիստոսի օրը եկած հասած ըլլայ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

2 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 2:2

«… այն մասին, թե Եհովայի օրն ասես եկել է»:

128-

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ 1 : 14

«Որով մենք փրկութիւն ունինք իր արիւնովը …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 1:14

«ում միջոցով փրկանքի շնորհիվ մենք ստացանք մեր ազատությունը, …»:

«Արիւնը» չգոյացած է:

129-

«Յիսուս» չկայ նաեւ՝ 1:28 համարին մէջ:

130-

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ 3 : 6

«Որոնց համար Աստուծոյ բարկութիւնը անհնազանդութեան որդիներուն վրայ կու գայ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 3:6

«Այս բաների պատճառով Աստծու ցասումը գալու է»:

131-132-133-

Ա. ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ 2:19, 3:11, 13 համարներու մէջ «Քրիստոս» չկայ:

134-

Նա՛եւ Բ. ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ 1:8 համարի մէջ:

135-

Ա. ՏԻՄՈԹԷՈՍ 3 : 16

«Եւ յայտնապէս մեծ է աստուածպաշտութեան խորհուրդը. Աստուած մարմինով յայտնուեցաւ, Հոգիով արդարացաւ, հրեշտակներուն երեւցաւ, հեթանոսներուն մէջ քարոզուեցաւ, աշխարհի մէջ հաւտացուեցաւ ու փառքով համբարձաւ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

1 ՏԻՄՈԹԵՈՍ 3:16

«Եվ իրոք, Աստծու հանդեպ նվիրվածության սրբազան գաղտնիքը անհերքելիորեն մեծ է. «նա հայտնվեց մարմնով, արդար հայտարարվեց ոգով, երեվաց հրեշտակներին, քարոզվեց ազգերի մեջ, հավատով ընդունվեց աշխարհում եվ երկինք վերցվեց փառքով»:

«նա», ո՞վ է «նա» …:

136-

Ա. ՏԻՄՈԹԷՈՍ 6 : 5

« … այնպիսիներէն մէտդի կեցիր»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝ ՉԿԱՅ:

137-

Բ. ՏԻՄՈԹԷՈՍ 1 : 11

« …հեթանոսներուն վարդապետ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝ «հեթանոսներուն», ՉԿԱՅ:

138-

Բ. ՏԻՄՈԹԷՈՍ 3 : 16

«*Բոլոր գիրքը Աստուծոյ շունչն է, եւ օգտակար է սորվեցնելու, յանդիմանելու, շիտկելու եւ արդարութեան խրատելու համար»:

*Կամ, Բոլոր աստուածաշունչ Գիրքը օգտակար ալ

Այսինքն այլ «ձեռագրերու» մէջ այս ցեւով է գրուած: Աստուծմէ ներշնչուած:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

«Ամբողջ Գիրքը* ներշնչված է Աստծուց …»:

*Ակներեվ. Ակնարկում է այն սուրբ գրքերին, որոնք հետագայում դարձան Ա-շնչի մի մասը:

Այս բացատրութիւնը տրուած է էջի յատակը:

139-

Բ. ՏԻՄՈԹԷՈՍ 4 : 1

«… որ պիտի դատէ կենդանիները ու մեռեալները իր յայտնուելուն ու թագաւորութեանը ատենը»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

2 ՏԻՄՈԹԵՈՍ 4:1

«… որը դատելու է ողջերին եվ մեռածներին, երբ հայտնվի …»:

«Յայտնուելուն ատենը», այսինքն յայնուելուն ժամանակ. Բայց «երբ հայտնվի» բառերը անյայտութիւն կը բնորոշեն:

140-

Բ. ՏԻՄՈԹԷՈՍ 4 : 22

«Տէր Յիսուս Քրիստոս քու հոգիիդ հետ ըլլայ. շնորհքը ձեզի հետ: Ամէն»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

2 ՏԻՄՈԹԵՈՍ 4:22

«Տերը քեզ հետ լինի քո ցուցաբերած ոգու համար: …»:

141-

ՏԻՏՈՍ 1:4 « … Տէր …» չկայ:

142-143-

ՓԻԼԻՄՈՆ 1:6 « … Յիսուս …» չկայ:

ՓԻԼԻՄՈՆ 1:12 « … ընդունէ զանիկա …» չկայ:

144-

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ 7 : 21

«… Տէրը երդում ըրաւ ու պիտի չզղջայ, Դուն յաւիտեան քահանայ ես Մելքիսեդեկի կարգին պէս,)»:

Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐ 7:21

«… Եհովան երդվել է եվ չի ափսոսա). «Դու քահանա ես հավիտյան»:

Մելքիսեդեկի անուան բացակայութիւնը Քրիստոսի քահանայական բարձրաստիճան դիրքի հանդէպ անտեսման հետ առնչութիւն ունի, որպէսզի այդ հանգամանքը վերապահուած չմնայ մի՛այն իր անձին:

Այնպէս որ որեւէ մէկն ալ կրնայ Մելքիսեդեկի կարգին դասուիլ, ինչպէս օրինակ մասոնները, որոնց հագած գոգնոցային կարգն ու սարքը կու գայ Հրէից ժամանակներէն:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century01.htm

145-

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ 11 : 3

«Հաւատքով կ՛իմանանք թէ աշխարհ Աստուծոյ խօսքովը հաստատուեցաւ, …»:

Եհովայի Վկաներու Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐ 11:3

«Հավատով մենք հասկանում ենք, որ երկնքում ու երկրի վրա եղած բաները* …»:

*Տե՛ս 1:2-ի ծնթ.

Եբրայեցիս 1:2ի ծանօթագրութիւնը կ՛ուտայ հետեւեալ բացատրութիւնը.

«Կամ՝ «համակարգեր»: Հուն.՝ աիոն: Ունի նաեվ ժամանակահատվածների իմաստ, որոնց ընթացքում Աստված իրագործել է իր նպատակները»:

Ուրկէ՞ կու գայ Վկաներու եւ իրենց նմաններուն նախընտրած մեկնաբանական այս տարբերութիւնը:

Նոյնինքն Ուեսթքօդդ եւ Հօրթ կոչուած հաւատուրացներէն:

Westcott, Some lessons, p.187

« In this connection we see the full meaning of the words used of creation in Hebrews 11:3

By faith we understand that the worlds (the ages, i.e. the universe under the aspect of time) have been formed by the Word of God… The whole sequence of life in time, which we call ‘the world’ had been ‘fitted together’ by God. His one creative word included the harmonious unfolding on one plan of the last issues of all that was made. That which is in relation to Him ‘one act at once’ is in relation to us an evolution apprehended in orderly succession ».

« Այս առնչութեամբ կը տեսնանք ամբողջական իմաստը ստեղծագործութեան վերաբերեալ օգտագործուած բառերուն՝ Եբրայեցիս 11:3ի մէջ:

Հաւատքով կը հասկնանք, որ աշխարները (դարերը օր. Տիեզերքը ժամանակի տեսակէտով) կազմուած են Աստուծոյ Խօսքով… Կեանքի յաջորդականութիւնը ժամանակի ընդմէջ, զոր մենք կը կոչենք ՛աշխարհը՛ Աստուծոյ կողմէ յարմարցուած են: Իր մէկ ստեղծագործական բառը կը պարփակէ իր ներդաշնակ բացայայտումը մէկ ծրագրով լոյս ընծայուած բոլոր իրագործումներով: Այն ինչ որ յարակցութիւն ունի Իր հետ ՛մէկ արարք միանգամայն՛ մեզ համար յեղաշրջում մըն է ըմբռնուած համակարգուած յաջորդականութեամբ »:

Հետեւաբար, Եհովայի Վկաներու գերադասած «ձեռագրի» հեղինակները ասոնք են:

Պակասութիւններ կան այլ համարներու մէջ եւս:

146-

ՅԱԿՈԲՈՒ 5 : 16

«Ձեր յանցանքները իրարու խոստովանեցէք, …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀԱԿՈԲՈՍ 5:16

«Ուստի անկեղծորեն միմյանց խոստովանեք ձեր մեղքերը …»:

« միմյանց խոստովանեք ձեր մեղքերը » ??

Առաջին դարու քրիստոնեաներուն մեղքերու թողութեան զօրութի՞ւն տրուած էր:

147-

Ա. ՊԵՏՐՈՍԻ 1 : 22

«Ձեր անձերը մաքրելով Հոգիին միջոցաւ՝ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

1 ՊԵՏՐՈՍ 1:22

«Իսկ հիմա, քանի որ ճշմարտությանը հնազանդվելով՝ ձեր հոգիները մաքրել եք …»:

Սուրբ Հոգւոյն հզօրութիւնը ոչնչացած է: Այսինքն, մենք կարող ենք մենք զմեզ մաքրել: Աստուծոյ Հոգւոյն ներբնակութեան անհրաժեշտութիւնը չկայ:

148-

Ա. ՊԵՏՐՈՍԻ 4 : 1

«Ուստի որովհետեւ Քրիստոս մեզի համար չարչարուեցաւ …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

1 ՊԵՏՐՈՍ 4:1

«Ուստի քանի որ Քրիստոսը չարչարվեց …»:

149-

Ա. ՊԵՏՐՈՍԻ 4 : 14

«Եթէ Քրիստոսի անուանը համար նախատուիք, երանելի էք. Վասն զի փառաց [եւ զօրութեան] եւ Աստուծոյ Հոգին ձեր վրայ հանգչած է. *արդարեւ անոնց կողմանէ կը հայհոյուի անիկա, բայց ձեր կողմանէ կը փառաւորուի»:

*Ոմանք չունին

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

1 ՊԵՏՐՈՍ 4:14

«Եթե Քրիստոսի անվան համար նախատվում եք, երջանիկ եք, որովհետեվ փառքի ոգին, այո՛, Աստծու ոգին մնում է ձեզ վրա»:

«Աստծու ոգին» ??

Իսկ Յիսուս Քրիստոսի փառաբանութեան անհրաժեշտութիւնը լրիւ չքացած է:

150-151-

Ա. ՊԵՏՐՈՍԻ 5 : 10 – 11 « … Յիսուս …» եւ « … փառք …», չկան:

152-

Բ. ՊԵՏՐՈՍԻ 2 : 9

«Տէրը գիտէ բարեպաշտները փորձութենէ ազատել, եւ անիրաւները տանջանքի համար դատաստանի օրուան պահել»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

2 ՊԵՏՐՈՍ 2:9

«Հետեվաբար, Եհովան գիտի, թե ինչպես աստվածանվեր մարդկանց ազատի փորձությունից, իսկ անարդարներին պահի դատաստանի օրվա համար, որ կործանվեն»:

153-

Բ. ՊԵՏՐՈՍԻ 2 : 17 « … յաւիտեան» չկայ:

154-

Ա. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 4 : 3

«Եւ ամէն հոգի որ Յիսուս Քրիստոսը մարմինով եկած չխոստովանիր, անիկա Աստուծմէ չէ. Ու ասիկա Նեռի հոգին է, որու համար լսեցիք թէ պիտի գայ, ու հիմակուընէ ալ աշխարհի մէջ է»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

1 ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 4:3

«բայց ամեն խոսք, որ թվում է, թե Աստծուց է, եվ չի հաստատում այդ բանը Հիսուսի մասին, Աստծուց չէ: Դեռ ավելին, դա նեռի խոսքն է, որը, ինչպես լսեցիք, պիտի գար եվ հիմա արդեն աշխարհում է»:

Այս համարը 2րդի շարունակությունն է, ուր գրուած է.

«Աստծուց ներշնչված խոսքերը կարող եք այսպես ճանաչել. ամեն ներշնչյալ խոսք, որ հաստատում է, թե Հիսուս Քրիստոսը մարմնով է եկել, Աստծուց է, …»

155-

Ա. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 5 : 7

«Վասն զի երեք են որ *երկինքի մէջ կը վկայեն. Հայրը, Բանը ու Սուրբ Հոգին, եւ այս երեքը մեկ են»:

*Շատ հին ձեռագիրներ չունին

Այստեղ, հակառակաբար տարբեր համարներով նշուած «*Ոմանք չունին» բառերուն՝ շեշտակիօրէն կ՛ըսուի «*Շատ հին ձեռագիրներ չունին»: Բնականաբար, որովհետեւ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԵԱՆ վարդապետութեան քարոզչութիւնն է զայս, որ ներմուծուած է եկեղեցւոյ հայրերու օրերէն՝ երկրորդ դարէն:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

1 ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 5:7

«Կան երեք վկաներ՝*»:

*1 Հվ 5:7 xABVgSyh-ում չկան հետեվեալ բառերը, որոնք ավելացվել են ավելի ուշ գրված հուն. Ձեռագրերում եվ Vgc-ում. «երկնքում. Հայրը, խոսքը եվ սուրբ ոգին, եվ այս երեքը մեկ են»:

156-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 1 : 11

«§Ինչ որ կը տեսնես, գիրքի մէջ գրէ, ու ղրկէ //եօթը եկեղեցիներուն, որոնք Եփեսոսի, ու Զմիւռնիայի, եւ Պերգամոնի, ու Թիւատիրի, եւ Սարդիկէի, ու Փիղադեղփիայի, եւ Լաւոդիկիայի մէջ են»:

§Ոմանք, Ես եմ Ալֆա եւ Ոմեղա, Առաջինը եւ Վերջինը. եւ ինչ

//Ոմանք, Ասիա եղած եօթը

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

«որն ասում էր. «Ինչ որ տեսնում ես, գրի առ մի գրքում եվ այն ուղարկիր յոթ ժողովներին, որ գտնվում են …»:

Ո՛չ մէկ նշում այլ «ձեռագրերու» մասին:

157-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 2 : 13

«Գիտեմ քու գործերդ, եւ թէ ո՛ւր կը բնակիս …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 2:13

«Գիտեմ, թե որտեղ ես բնակվում …»:

158-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 5 : 14

«Եւ չորս կենդանիները կ՛ըսէին, Ամէն. ու §երէցները ինկան ու երկրպագութիւն ըրին//»:

§Ոմանք, քսանըչորս երէցները

//Ոմանք կ՛աւելցնեն, յաւիտեանս յաւիտենից կենդանի եղողին

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 5:14

«Եվ չորս կենդանի արարածներն ասում էին՝ ամե՛ն: Եվ երեցները ծնկի եկան ու երկրպագեցին»:

Պակասութիւններ կան նաեւ՝

159-160-161-162-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 6:1, 11:17, 12:12, 12:17, համարներու մէջ:

163-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 14 : 5

«Եւ անոնց բերանը սուտ չգտնուեցաւ, վասն զի անբիծ են*»:

*Ոմանք կ՛աւելցնեն, Աստուծոյ աթոռին առջեւ

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 14:5

«Եվ ոչ մի ստություն չկար նրանց բերանում. Նրանք առանց արատի են»:

Եթէ «*Ոմանք», այսինքն, այլ Աստուածաշունչի «ձեռագիրներ» պահպանած են «Աստուծոյ աթոռին առջեւ» տողը, կը նշանակէ շեշտը դրուած է ՀԱՇՈՒԵՏՈՒՈՒԹԵԱՆ պատասխանատուութեան վրայ: Բան մը, որ բազում կրօնական կառոյցներու հաշուոյն չգար, որովհետեւ այսպիսով ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԷԱԿԻ փառաբանութիւնը խնդրոյ առարկայ է:

164-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 16 : 17

« … ու երկինքի տաճարէն, աթոռէն, մեծ ձայն մը ելաւ՝ ըսելով, Եղաւ»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 16:17

« … Եվ սրբարանից ու գահից բարձր ձայն դուրս եկավ, որն ասաց՝ կատարվե՛ց»:

165-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 20 : 9

«Եւ երկինքէն Աստուծմէ կրակ իջաւ ու սպառեց զանոնք. …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 20:9

« … Բայց երկնքից կրակ իջավ ու լափեց նրանց»:

166-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 21 : 24

«Եւ [ փրկուած ] ազգերը անոր լուսովը պիտի քալեն …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 21:24

«Ազգերը կքայլեն նրա լույսով …»:

167-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 22 : 14

«Երանելի են անոնք որ անոր պատուիրանքները կը կատարեն, …»:

 • Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւնը՝

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 22:14

«Երջանիկ են նրանք, ովքեր լվացել են իրենց պատմուճանները, …»:

Պատուիրանքներու կատարման ու պատմուճաններու լվացման միջեւ եղած տարբերութիւնը այն է, որ առաջինի պարագային հնազանդութեան հրամայականն է բարձրացուած առ Աստուած … իսկ երկրորդի պարագային՝ ինքնագնահատման / ձերմնազատութեան:

* * *

Այս բոլորէն ակնյայտ է հիմնապէս մէկ իրողութիւն.

Յստակ է, որ «ձեռագրէ» «ձեռագիր» ոչնչացուած են բառեր, տողեր, համարներ, ու գլուխ մը համարեայ ամբողջութեամբ, որովհետեւ մէկ կողմէ դպիրներու, թարգմանիչներու անձնական նախասիրութիւններու եւ ժամանակի տիրող մտածողութեան պատճառաւ փոփոխութիւններ մտցուած են, միւս կողմէ տարածաշրջանային, դաւանական, եկեղեցական ու աղանդաւորական նախընտրութիւնները գերադասուած են, ի վնաս Առաջին դարու «Նոր Կտակարանի» զուտ օրինակներուն:

Սակայն հիմք ընդունելով Յունական բնագրի այնպիսի ընդօրինակութիւն մը, որ կատարուած է 1881 թուին, նամանաւանդ հաւատուրացներու կողմէ՝ վստահութիւն չի ներշնչէր քրիստոնէական կառոյցի մը Աստուածաշնչական հարազատութեան հանդէպ:

Եհովայի Վկաները իրենց Աստուածաշունչի «Նոր Աշխարհ Թարգմանութեան» համար ընտրած են «Յիսուսեան» – Jesuit կրօնաւորներու եւ կաթողիկէներու Աստուածաշունչի օրինակներ:

«Նոր Աշխարհ Թարգմանութիւն» իրենց Աստուածաշունչի 1950 թուականի հրատարակութեան նախաբանի մէջ կ՛ըսուի հետեւեալը.

“The original writings of the Christian Greek Scriptures, commonly called the New Testament, were inspired. No translation of these Sacred writings into another language, is inspired… The Greek text that we have used as a basis of our NW translation is the widely accepted Westcott and Hort text (1881) by reason of its admitted excellence. But we have also taken in to consideration other texts including that prepared by D. Eberhard Nestle and that compiled by the Spanish Jesuit scholar Jose Maria Bover and that by the other Jesuit scholar A. Merk…”

«Ս. Գրոց Քրոստոնէական Յունարէն բնագիրները՝ սովորաբար համարուած Նոր Կտակարան, ներշնչուած էին: Ո՛չ մէկ թարգմանութիւն այս Ս. Գրոց դէպի այլ լեզուներուն՝ ներշնչուած են … Յունարէն բնագիրը, որով օգտագործած ենք որպէս հիմք մեր ՆԱ թարգմանութեան համար, ընդարձակօրէն ընդունուած Ուեսթքօդդ եւ Հօրթ Westcott and Hort բնագիրն է (1881) իր ընդունուած գերազանցութեան պատճառաւ: Բայց մենք նկատի առած ենք այլ բնագիրներ եւս, զորս պատրաստուած են Տ. Էպըրհարտ Նեսթլէ – D. Eberhard Nestle, եւ որ խմբագրուած է Սպանացի Յիսուսեան – Jesuit դպրագէտ Խօսէ Մարիա Պօվերի – Jose Maria Bover կողմէ եւ միւս Յիսուսեան դպրագէտի կողմէ՝ Ա. Մերք – A. Merk»:

Այդ թուականի հրատարակութեան ՆԱԽԱԲԱՆԻ մէջ տեղ գտած այսօրինակ նախադասութիւններ այլեւս գոյութիւն չունին հետագայ ժամանակաշրջաններուն տպագրուած Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչերու մէջ, ինչպէս օրինակ այս յօդուածի համար իմ օգտագործած Աստուածաշունչի արեւելահայերէն օրինակի ՆԱԽԱԲԱՆԻՆ մէջ, որտեղ պարզապէս նշուած է՝

«Թարգմանված է «Աստվածաշնչի նոր աշխարհ թարգմանության» 1984թ. Անգլերեն վերանայված հրատարակությունից … -էջ 3

Եւ այս «վերանայուած» օրինակի մէջ է, որ հազուագիւտ համարներու մէջ իրենց ուրոյն տեղը վերագտած են որոշ բառեր ու անուններ՝ այլապէս բովանդակութիւնը պիտի ըլլար աւելի երկար:

ՖԻԼԻՓ ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP SASOUN

8 Օգոստոս / august 2016

յաւելեալ  աղբիւրներ  /  additional  sources

https://www.youtube.com/watch?v=RqBEuxGY7DI

http://av1611.com/kjbp/charts/themagicmarker.html

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.