“JUSTICE JUSTICE POUR LE PEUPLE ARMÉNIEN…”

                    “JUSTICE  JUSTICE  POUR  LE  PEUPLE  ARMÉNIEN

                                              TURQUIE  ASSASSIN”

                                                                                            անգամ մը եւս                                                                                               encore  une  fois

                    “JUSTICE  JUSTICE  POUR  LE  PEUPLE  ARMÉNIEN

                                             TURQUIE  ASSASSIN”

                                         c’est  « l’anniversaire »  du  « génocide  arménien »

                                                                        France  2013

                                               (selon  les  termes  des  ratés  arméniens)

 

 Justice pour le peuple arménien

Ահաւասիկ թէ ինչպէս տեղի կ՛ունենայ – պիտի ունենայ Ապրիլ 24-ի Ֆրանս-հայկական զբօսարշաւը, վերեւի slogan լոզունգով,  որ հնոտի արմատներ ունի:

Սակայն մէկ բան նշմարելի է, որ որոշ աղբիւրներ սկսած են  ՔԻՉ ՄԸ  ԶԱՐԳԱՆԱԼ  ու  գրել

commémoration  du  génocide  arménien  –

հայկական  ցեղասպանութեան  յիշատակութիւն:

Այլեր, մէկ թիզ աւելի ուսեալ կ՛ուզեն դառնալ եւ որոնք կը գրեն   commémoration du génocide [ des  A]rméniens

Հայոց / Հայերու  ցեղասպանութեան   յիշատակութիւն:

Սակայն  ե՛ւս  ՍԽԱԼ  ու  ԱՆՈՐՈՇ  է:

ՀԱՅՈՑ  ԴԷՄ  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ

==================================================

                                                            ՀԱՅԵՐՈՒ  ԴԷՄ  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ահաւասիկ  ճիշտ  տարբերակը:

Տրուած  ըլլալով,  որ  ՀԱՅՈՑը  ՀԱՅԵՐՈՒ  յոգնակին  է  գրաբարով,  եւ  ըլլալով  սեռական  հոլով,  անորոշութեան  պիտի  մատնէ  ցեղասպանութեան  հեղինակաւորութեան  խնդիրը  առանց  օգտագործելու  ԴԷՄ  կապը,  որով  պիտի  յստակացնէ  պարագան:  Սեռականը  ինքնին  պատկանելիութիւնն  է:

Զարմանալի է, թէ ո՞նց  Հայաստան կամ այլուր, չելաւ ո՛չ մէկ բանասէր, լեզուագէտ, բառարանագէտ, . . . գիտութիւններու թեկնածու կամ դոցենտ  եւ տակաւին  PHD  ու տոքթոր փրոֆէսոր՝  յայտարարելու անգէտ առաջնորդներուն եւ  անոնց  հետեւորդներուն,   որ   ՀԱՅԿԱԿԱՆ   բառը   ածական   ըլլալով, –

« Հայկի եւ իր ազգին յատուկ է . . . »

Հայոց Լեզուի Նոր Բառարան, Գնէլ Արք. Ճէրէճեան, Պէյրութ, 1992թ.

« Հայի յատուկ, հայոց վերաբերող . . . »  է՛

Բառգիրք Հայերէն Լեզուի, Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998թ.

« Հայերին կամ Հայաստանին վերաբերող՝ հատուկ, հայերի,  Հայաստանի . . . »  է՛

Ժամանակակից Հայոց Լեզվի Բացատրական Բառարան,

Երեւան, Լեզվի Ինստիտուտ, 1969թ.

« Հային յատուկ, հային պատկանող . . . »  է՛

Հայերէն Բացատրական Բառարան, Ստեփան Մալխասեանց, 1944թ.

« Արմենական, հայկազյան, հայկյան, հայացի, . . . հայկաշունչ . . . »  է՛

Հայոց Լեզուի Հոմանիշների Բառարան, Մուրադի Սուքիասյան, Երեւան, 1967թ.

Այսպէս, կը շարունակենք փաստել մեր անճարակ եւ «ամբոխային տրամաբանութեան»  հետեւորդներ ըլլալնիս, մեր ուղեղներուն մէջ գամուած կուսակցական, կազմակերպական եւ կրօնական կառոյցներու միջոցաւ ներքին ու արտաքին գամեր, եւ որոնցմէ մէկ թիզ առաջ չենք կարողացած երթալ, ահա գրեթէ հարիւր տարի:

Վերեւ նշուած Բառարաններէն  ո՛չ  մէկուն հեղինակը  կ՛օգտագործէ   «Հայկական  ցեղասպանութիւն»:

Բայց  պիտի  հանդիպիք,  «Հայկական  դատ»ի»   «Հայկական  հարց»ի,  «Հայկական  պար»ի,   «Հայկական   երաժշտութեան»,   եւյլն, եւյլն … :

Իսկ ի՞նչ է ֆրանսերէն  anniversaireը ;

1- « Qui rappelle le souvenir d’un événement arrivé à pareil jour ou période.

« Որ կը մտաբերէ իրադարձութեան մը յիշատակը, զոր պատահած է նոյն օրը կամ շրջանին.

2- «  Jour qui ramène le souvenir d’un événement arrivé à pareille date,  notamment la naissance d’un individu ».

« Օր, որ կը յիշատակէ նոյն թուականին պատահած իրադարձութիւն  մը՝  յատկապէս  անհատի  մը  ծնունդը»:

Տե՛ս     http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/anniversaire/

Հետեւաբար բացե՛ք «ֆրանս-հայկական» ձեր հաւնած պարբերականը՝ երկշաբաթական, ամսական ու կայքէջ  եւ  պիտի տեսնեք այս բոլորը  …  յաճախակիօրէն:

Տե՛ս                   

http://www.armenews.com/rubrique.php3?id_rubrique=81&date=2013-04-23&age=68age2=5

Վերադառնալով Ֆրանս-հայկական ապրիլ քսանչորսեան մեր զբօսայգին, մտաբերենք  թէ  ի՜նչ  ի՜նչ  երեւոյթներով  զարդարուած  կ՛ըլլան:

Նախ, խեղճ  ու  անյաջող   Կոմիտասի արցանի տակ արհեստական բեմի վրայ պիտի բարձրանան ինչպէս միշտ, հազիւ հազ սայթաքելով հասնող ֆրանսացի քաղաքական անձնաւորութիւններ, որոնք դարձեալ օտարին յետոյքը պագնող հայոց  ափերուն  մէջ  պիտի  զետեղեն    թաց   անձեռոցիկներ   . . . :

Հայկական կարգավիճակը նոյնն է, բայց առաւել չափով զարդարուած, այն  առումով, որ «Հայրենիքէն» ու Կովկասէն ղաջան ղուրթուլուր  (փախչողը կ՛ազատի)  հայեր  խտացուցած  պիտի  ըլլան  «շարքերը»  ինչպէս  է  վիճակը վերջին  մէկ  տասնամեակին:

Ուստի, առաջնակարգ դիրքի վրայ միշտ – որոշ չափով – պատրաստ՝  Պոլիսի հայեր, իրենց ապտիւլ համիտեան ու աթաթիւրքեան թրքերէններով, Պէյրութի, Թեհրանի, Պաղտատի (նուազ քանակով) հայեր, որոնք թեւ թեւի, առանձնացած groupe-ներով պիտի ճեմէն մինչեւ Champs Élysée  պողոտայ երթը, ընդ միջոցին յանկարծ պիտի պատահի, որ սեւամորթ մը երեւի դարձեալ  բարձրացնէն  ձայնային  սարքաւորումներու  բեռնակարգը, որպէսզի Շարլ Ազնաւուրի Ils sont tombés  երգը տակով վրայով ջարդէ փշրէ,  առանց որ ամբոխը մոռանայ մերթ ընդ մերթ  գոռալու՝

                ” JUSTICE  JUSTICE  POUR  LE  PEUPLE  ARMÉNIEN  TURQUIE  ASSASSIN “

որմէ ետք հազիւ հասած սահմանակէտին՝  հոն խօսք պիտի առնէն արդէն տարիներու ancienneté  ունեցող ֆրանսահայ  համակարգչային մարտիկներ՝  սիոնիզմի ծառաներ, Մուրատ Փափազեան  (դաշնակ), նա՛եւ ASALA-ի շնորհիւ տղամարդ դարձած՝ կէս-կնիկ Արա Թորանեան & Co, որոնք ըստ կացութեան ձայնային «բարձրորակ» թնդիւններով պիտի թնդացնէն  ֆրանսական  պուրժուազիան՝   յիշեցնելով,   որ

                                                 – ” LA  TURQUIE  EST  ASSASSIN ”

Սակայն, յանկարծ  « Ու՞ր էիր Աստուած »  պոռոց-գոռոցներու իբրեւ պատասխան, կրնայ  պատահիլ,  որ  Աստուած անգամ մը եւս պիտի որոտացնէ ջրհեղեղեան անձրեւ մը,  (ինչպէս յաճախ)  միմիեանց  խառնելով հայկական ամբողջ  ամբոխը,  որով  փախն ի  փախ  ապաստան  պիտի  գտնեն  ընդդէմ  թրջման  . . . :

Այդպիսով   կ՛աւարտի

« Հայկական  ցեղասպանութեան  Տօնակատարութիւնը »

Ֆրանսայի  մէջ . . . :

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ  /  infosasoun

ԱՊՐԻԼ / Avril 23,  2013


Comments are closed.