«Հայրենիքի մատաղացու զինուոր» ???

 

«Հայրենիքի  համար  մատաղացու  զինուոր  որդիներ»

– ԱՍԻԿԱ  ՍԱՏԱՆԱՅԻ  ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  Է –

« soldier  sons  as  an  offering  for  the  fatherland »

– THIS  IS  SATAN  WORSHIP –

Մարդկային  որեւէ  տիպի  զոհաբերութիւն  ոեւէ  բանի  համար՝  սատանայի  պաշտամունք  է:

Մտիկ ընել այս youtube-ի վերջաւորութիւնը:

Աստուած իր նախընտրած ժողովուրդին ճշմարիտ պաշտամունքի կաննոններու վերաբերեալ տուաւ ցուցմունքներ, որտեղ ո՛չ մէկ նշում կայ  ՄԱՐԴ  ԱՐԱՐԱԾ  ԶՈՀԵԼՈՒ:

Կան մատաղացու եւ զոհելու՝ ողջակէզի արժանի կենդանիներու անուններ, զորս ընդունելի պիտի ըլլային, որպէս ճշմարիտ պաշտամունքի կանոններ:

«Տէրոջը  անուշահոտ  պատարագ  ընելու  համար»։  ՂԵՒՏԱՑՒՈՑ – LEVITICUS 1:9

Նշուած է նաեւ երկրի բարիքներու նուիրաբերման մասին՝ հունձքի մասին:

Ամէն պարագային, մատուցանուելիք զոհերու ընդունելի ըլլալու կերպերն ալ բացատրուած են, նոյնիսկ ուտելի կամ ոչ զոհաբերումները, ու ո՞րքան պահելու ժամանակը:

Այս բոլորէն ամենակարեւորը, Իսրայելացւոց հոգեմտային վերաբերմունքն էր, զորս պիտի բացայայտուէր իրենց երախտապարտութեամբ՝ Աստուծոյ հանդէպ:

Զոհը, մատաղը, ողջակէզը չէին, զորս հաճութիւն պիտի պատճառէին Աստուծոյ, այլեւ իրենց վարքագիծը:

«Քանզի  ես  ողորմութիւն  կ՚ուզեմ  եւ  ոչ  թէ՝  զոհ

Ու  ողջակէզներէն  աւելի՝  Աստուծոյ  գիտութիւնը»։  ՈՎՍԵԱՅ – HOSEA 6:6

Դժբախտաբար սակայն, Իսրայելացիք ընդօրինակեցին ու հետամուտ եղան իրենց տրամադրուած երկրի ժողովուրդներուն պաշտամունքային արարողութիւններուն, որոնցմէ սրբազնագոյնն էր, մարդկային կեանքի զոհաբերումը:

«Հապա հեթանոսներուն հետ խառնուեցան

Ու անոնց գործերը սորվեցան

Եւ անոնց կուռքերուն ծառայեցին

Ու անոնք իրենց որոգայթ եղան։

Իրենց տղաքներն ու աղջիկները

Դեւերուն զոհեցին,

Անմեղ արիւն թափեցին,

Իրենց տղաքներուն ու աղջիկներուն արիւնը,

Որոնք զոհեցին Քանանի կուռքերուն։

Երկիրը պղծուեցաւ արիւնով։

Իրենց գործերովը պղծուեցան

Ու իրենց ըրածներովը պոռնկութիւն ըրին,

Ուստի Տէրոջը բարկութիւնը բորբոքեցաւ իր ժողովուրդին վրայ

Ու զզուեցաւ իր ժառանգութենէն։

Զանոնք հեթանոսներուն ձեռքը մատնեց

Ու զանոնք ատողները տիրեցին անոնց վրայ։

Անոնց թշնամիները նեղեցին զանոնք

Ու անոնց ձեռքին տակ խոնարհեցան»։

ՍԱՂՄՈՍԱՑ – PSALMS  106:35-42

Այս  խօսքերը  իրենց  խորքով  ուղղուած  են  բոլոր  ժողովուրդներուն,  ներառեալ  հայոց:

These  words  with  their  meaning are  addressed  to  all  peoples,  including  armenians.

ԶՈՀ  ՈՒ  ՔՐԻՍՏՈՍ

Հապա ինչո՞ւ համար է օրէնքը։ Օրէնքը աւելցաւ յանցանքը յայտնելու համար, (մինչեւ գայ այն սերունդը՝ որուն խոստացուեր էր,) միջնորդի մը ձեռքով՝ հրեշտակներէ տրուած։ Բայց միջնորդը մէկի միջնորդ չէ. սակայն Աստուած մէկ է։ Ուրեմն օրէնքը հակառա՞կ բան մըն է Աստուծոյ խոստումներուն։ Քա՛ւ լիցի. քանզի եթէ տրուած ըլլար այնպիսի օրէնք մը, որ կարող ըլլար կենդանացնել, այն ատեն իրաւցընէ արդարութիւնը օրէնքէն կ՚ըլլար։ Բայց գիրքը բոլոր աշխարհը մեղքի տակ կը ցուցնէ, որպէս զի խոստումը Յիսուս Քրիստոսին հաւատքովը տրուի հաւատացեալներուն։ Բայց քանի որ հաւատքը չէր եկած, օրէնքին տակ գոցուած կը պահուէինք, սպասելով այն հաւատքին, որ պիտի յայտնուէր։ Ուրեմն օրէնքը մեր դաստիարակը եղաւ՝ մեզ Քրիստոսին բերելու, որպէս զի մենք հաւատքով արդարանանք։ Բայց երբ հաւատքը եկաւ, ալ օրէնքի տակ չենք։ Վասն զի ամէնքդ ալ Աստուծոյ որդիներ էք, Քրիստոս Յիսուսին վրայ եղած հաւատքով։ Քանզի դուք ամէնքդ որ Քրիստոսով մկրտուեցաք, Քրիստոսը վրանիդ հագաք. Այսուհետեւ ո՛չ Հրեայ կայ, ո՛չ ալ Յոյն. ո՛չ ծառայ կայ, ո՛չ ալ ազատ. ո՛չ արու կայ, ո՛չ ալ էգ. վասն զի դուք ամէնքդ ալ մէկ էք Քրիստոս Յիսուսով։ Ապա եթէ դուք Քրիստոսինն էք, ուրեմն Աբրահամին սերունդն էք ու խոստումին նայելով՝ ժառանգորդներ։

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ – GALATIANS  3:19-29

Յիսուս  Քրիստոս  ինք  եւս  հաստատեց  Աստուծոյ  նպատակը  մարդկութեան  սիրոյն.

«Վասն զի Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհը, մինչեւ իր միածին Որդին տուաւ, որպէս զի ամէն ո՛վ որ անոր հաւատայ՝ չկորսուի, հապա յաւիտենական կեանք ունենայ»։ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ – JOHN  3:16

Մեղքի ու մահուան կապանքէն ո՛չ ոք կարող է մարդկանց փրկել քան այն, որ Աստուծոյ ընտրութիւնն է՝ Յիսուս Քրիստոս՝ ի՛ր իսկ արեամբ ի կատար ածելու պատարագը:

«Քանզի մեղքին վարձքը մահ է, բայց Աստուծոյ ձրի պարգեւը յաւիտենական կեանք՝ մեր Տէրոջը Յիսուս Քրիստոսին ձեռքով»։

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ – ROMANS  6:23

* * *

Աստուածաշնչեան այս ճշմարտութիւնները կը քօղազերծեն հեթանոսական արարողութիւններու սատանայապաշտական հիմունքները, զորս գոյութիւն ունին բոլոր կրօնքներու պարագային:

Մշակութային համարուած ձեռնարկներով նոյն պաշտամունքային ծէսերը կը յայտնուին, ինչպէս վերեւի youtube-ը:

Անկախաբար այն իրողութենէն, որ կուլիսի փոշին՝ մատաղացու հաջող տգէտը եթէ հայերէն գիտնար,  մարդ  արարածը  չէր  խառներ  կենդանու  հետ,  վասն զի  մատաղացուն  առնչուած  է  կենդանիի  հետ:

Ի՞նչ  կը  նշանակէ  մատաղացու = մատաղ  ընելու  ընտիր  կենդանի:

Ի՞նչ  կը  նշանակէ  կենդանի = անասուն:

Ուստի՝  «Հայրենիքի  համար  մատաղացու  զինուոր  անասուններ» …

Սատանայի կայսրութեան հպատակները յաջողած են հնարել մարդկային զոհերու տեսականիներ, որոնցմէ օգտուած ու ընդօրինակած են հասարակութեան մարմնացում՝ հայերը:

«Անձնազոհութիւն» – «self-sacrifice», «մահ կամ ազատութիւն» – «death or freedom», «ազնուական մահ» – «noble death», այս բոլորը լուսապատճէնային իւրացումներ են, զորս ներմուծուած են նաեւ հայկական զոհի սեղաններու առաջ՝ հայրենիք, մայրենիք, ազգ, պայքար, եւյլն:

Քրիստոսէ առաջ 4րդ դարուն փիլիսոփայ համարուած կուտը պակաս Արիստոտել մինչեւ անգամ կը համարէր, որ մարդու մէկ տարուայ կեանքը բաւարար է երբ կը զոհաբերուի ազնուական հարցի համար, ինչպէս ընկերոջ համար, կամ հայրենի երկրի – homeland, քան հասարակօրէն երկարատեւ կեանքը:

Ահա՛ այսօրինակ սատանայութիւններն են, որոնք ժառանգուած ըլլալով մարդկային հասարակութեան կազմութենէն ի վեր՝ կ՛արտացոլուին ամենուրէք:

Քրիստոնեայ համարուածները իսլամներու նման կը հաւատան, որ նման «սուրբ» նպատակի համար «զոհաբերութիւնները» երկինք կը հասցնեն, իսկ այլոց պարագային՝ հինտու – մինտու, չգիտեմ ինչեր՝ իբր կեանքը կը շարունակուի …: Մինչեւ անգամ կենդանիներու – անասուններու մարմնով …:

Հեռաւոր հարաւային ամերիկացի բնիկներու համար, կեանքը մահուան շարունակութիւնն է, որով տարեկան մինչեւ 20,000 մարդկային զոհեր են մատուցած դարեր առաջ …:

Կեցցե՛ս սատանայ …

* * *

Աստուծոյ խօսքը կարելի չէ թարախոտել սատանայի ուսուցմունքներով: Այնպէս որ ճշմարիտ պաշտամունքը ո՛չ մէկ առնչութիւն ունենալով «մատաղացու զինուոր անասուններու» պաշտամունքի հետ՝ պէտք է թօթափուիլ, դարձի գալ, որոնել՝ թէ որո՞նք են ԱՍՏՈՒԾՈՅ հաճելի  ՀՈԳԵՒՈՐ ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ  եւ ըստ այնմ ուղեւորիլ մինչեւ դատաստանի օրը:

ՖԻԼԻՓ ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP SASOUN

Փետրուար / February 5, 2017


Comments are closed.