THE THREE STOOGES OF ARMENIA

 

THE  THREE  STOOGES

OF  ARMENIA

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԵՐԵՔ  ՇՈՂՈՔՈՐԹՆԵՐԸ

                 VARTAN  OSGANYAN,  FORMER FM  –  SEYRAN OHANYAN,  FORMER DM  –  RAFFI HOVHANNESIAN,  FORMER FM

                                                     & their masonic handshake

                                             եւ իրենց մասոնական ձեռքսեղմումը

                                                            FORMING  A  COALITION  AGAINST  THE  RULING  POWER

                                                               ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ  ԴԷՄ  ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ  ՍԱՐՔԵԼՈՎ

February 13, 2017


Comments are closed.