pyramid – all-seeing eye

 

PYRAMID

ALL-SEEING EYE

ԲՈՒՐԳ

ԱՄԵՆԱՏԵՍ ԱՉՔ

Բրգային գծագրութիւններով հետզհետէ բազմացած են համաշխարհային մակարդակի վրայ կառոյցներ, որոնք անկախաբար գործունէութեան իրենց ոլորտին, կ՛օգտագործեն զայն, որպէս ապրանքանիշ – logo, խորհրդանշան – emblem, զինանշանcoat of arms, եւյլն:

Ամենատես աչքը իր կարգին աչքառու պատկեր մըն է, որու հմայքով եւս զանազան մակարդակի հաստատութիւններ դիւահար են իբրեւ հրապուրիչ նշան:

Տե՛ս

ԼՈՒՍԱՒՈՐԵԱԼՔ – ՄԱՍՈՆՈՒԹԻՒՆ՝

ՍԱՏԱՆԱՅԻ ԿԱՅՍՐՈՒԹԻՒՆ

ILLUMINATI – FREEMASONRY

SATAN’S EMPIRE

http://www.maratoug.com/archives/16430

Pyramid – Բուրգ

Աստուածաշունչի մէջ բուրգ բառ գոյութիւն չունի:

Բուրգ բառը գործածուած է ոչ Սուրբ Գրային՝ Մակաբայեցիք գրքերու մէջ, ուր նշուած է հրեայ յեղափոխական՝ Սիմոն Մակաբայեցու մասին, որ կառուցած է 7 բուրգեր, որպէս յուշակոթող իր ծնողաց ու եղբայրներուն:

Այս գրքերը ընդունուած են որպէս կանոնական – canonical, Կաթողիկէներու – Catholics եւ Ղպտիականներու – Coptics կողմէ:

«Simon also built a monument upon the sepulchre of his father and his brethren, and raised it aloft to the sight, with hewn stone behind and before. Moreover he set up seven pyramids, one against another, for his father, and his mother, and his four brethren». 

 I Maccabees Chapter 13:27-28

Նախնադարեան ժամանակաշրջաններէն՝ հաստատապէս ջրհեղեղէ յետոյ, երբ մարդիկ շուտով ընկրկեցան Սատանայի ու իր դեւերու ազդեցութեան տակ՝ ինչպէս ջրհեղեղէ առաջ, անոնց ուշադրութիւնը կլանուեցաւ ճշմարիտ Աստուծոյ հակառակ երեւոյթներուն ուղղուած պաշտամունքով:

Նոյի օրերուն երկիրը մարդոց անիրաւութիւններով լեցուեցաւ եւ հակառակ փրկութեան ելքի սիրոյն իր կատարած քարոզչութեան՝ Աստուծոյ դատաստանը դարձաւ հրամայական: ԾՆՆԴՈՑ – GENESIS 6:12-14

Ծննդոցի պատմագրութեան մէջ եթէ բառացիօրէն չէ արձանագրուած Նոյի քարոզչութեան մասին, հապա Պետրոս առաքեալ անոր անձին ակնարկելով գրած է՝ «արդարութեան քարոզիչ»: Բ. ՊԵՏՐՈՍԻ – II PETER 2:5

Պօղոս առաքեալ իր կարգին գրած էր.

«Հաւատքով Նոյ պատգամ առնելով Աստուծմէ՝ դեռ չերեւցած բաներուն համար՝ վախնալով տապանը շինեց իր տունը փրկելու համար, որով աշխարհս դատապարտեց եւ ժառանգորդ եղաւ այն արդարութեանը, որ հաւատքով կ՚ըլլայ»։ ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ – HEBREWS 11:7

«Աշխարհս դատապարտեց»՝ յստակաբար իր վարած Աստուածավախ կենցաղով ու ազդարարութեան տարածմամբ:

Նոյի օրերուն յատկանշական մէկ այլ իրողութիւն մը գլխաւոր դրդապատճառներէն էր այդ աշխարհի բնաջնջման՝ առընչուած երկնային հոգեւոր արարածներուն, որոնք երկրային կանանց հետ սեռային յարաբերութիւն ունենալով զաւակները կը դառնային հսկաներ:

«Այն օրերը երկրի մէջ հսկաներ կային. Եւ անկէ ետքն ալ երբ Աստուծոյ որդիները մարդոց աղջիկներուն կը մտնէին, որոնք անոնց զաւակներ կը ծնանէին, ասոնք ի վաղուց հետէ զօրաւոր ու անուանի մարդիկներ էին»:

ԾՆՆԴՈՑ – GENESIS 6:4

«Աստուծոյ որդիները» = հրեշտակները: « … բանտի մէջ եղած հոգիներ … որոնք ատեն մը ապստամբ էին … Նոյի օրերը …»: Ա. ՊԵՏՐՈՍԻ – I PETER 3:19-20

Ջրհեղեղի ժամանակ, այս հոգեւոր արարածները կը վերադառնան երկինք, իսկ ջրհեղեղէ ետք դիւական ազդեցութիւններով ու յափշտակութիւններով կը ծառայեն իրենց առաջնորդ աստծուն՝ Սատանային, մոլորեցնելով մարդկանց անճշմարիտ պաշտամունքներով:

Գողիաթային հասակով հսկաներ գոյութիւն ունեցան հետաքային, սակայն նախաջրհեղեղեան պատճառները չէին:

Բուրգի եռանկիւնաձեւ գծերը երրորդութեան հաւատալիքի հետ կապ ունին, զորս իւրացուցին Քրիստոսէ ետք 4րդ դարուն ծաղկացող քրիստոնէական դաւանանքի «նեռերը»՝ «հայրերը»:

Ո՛րդեակներ, վերջին ժամանակն է ու ինչպէս լսեցիք՝ Նեռը պիտի գայ եւ արդէն շատ նեռեր եկած են, ատկէ կ՚իմանանք թէ վերջին ժամանակն է։

Ա. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ – I JOHN 2:18

Ասոնք, իրենց բազմահազար յարանուանութիւններով բրգային գծագրութիւններով կը յայտնուին, որպէս յատկանշական խորհրդանիշ՝ իբր աստուածային հաճութիւնը վայելող կառոյցներ:

Մինչեւ անգամ այբուբենական կառուցուածքներ կը ներկայացուին երեք անկիւններով՝ այդ համոզմունքները փաստելու:

Եռանկիւն գիծերու մէջ ժամանակի ընթացքին մտածած են աչքէ զատ դնել գիր մը, իբր զԱստուած մատնանշող:

 

Երեք գիծերու միութիւնը ուզած են խորհրդանշել եռաստուածութիւն – tritheism. Երրորդութեան սկզբունքը իր աստուածային կամ բնութենական մեկնաբանութիւններով, կուգայ հնադարեան ժամանակներէն:

Հեթանոսական դարաշրջաններուն ժողովուրդներու աստուածները ունէին անուններ, զորս երբեմն գիրերու տարբերութեամբ նոյնն էին այլոց համար:

Օրինակ, Սեմական Ասորաբաբելական ժողովուրդները տիրապետելով ու իւրացնելով ոչ Սեմական Շումերներու կրօնաքաղաքական եւ մշակութային զարգացումները՝ օգտագործեցին անոնց բառապաշարները:

Շումերացւոց՝ հայր եւ երկինքի Անու – Anu, երկրի Ենլիլ եւ Ինաննա – Enlil & Inanna, Ջուրերու եւ իմաստութեան Ենգի Enki.

Բաբելոնացւոց՝ հայր Նեբրովթ կամ Սատուրնա – Nimrod or Saturn, մայր եւ կին Սեմիրամիս Semiramis, որդի Թամուզ Tammuz, Հորուս Horus.

նա՛եւ հայր Շամաշ Shamash, մայր Իշթար Ishtar, որդի Սին Sin.

Ասորաբաբելական՝ Երկինքի Նա կամ Աննա – Na or Anna the sky, Երկիր Րա – Ra the Earth, ենթաշխարհի (գերեզման) ՄուլկMulge of underworld (grave).

Եգիպտացւոց՝ հայր Օսիրիս Osiris, մայր Իսիս Isis, որդի Հորուս Horus.

Իսրայելացւոց՝ հայր Բահաղ Baal, մայր Աշտօրէթ Ashtoreth, որդի Թամուզ Tammuz.

Փիւնիկեցւոց՝ հայր Բահաղ-Սամայիմ կամ Մողոք, Աշշուր, Աշեր Baal-Samaim or Moloch, Asshur, Asher, մայր Աշտօրէթ, Աստարտէ, Դանիս – Ashtoreth, Astarte, Tanis.

Հռովմէացւոց՝ հայր Արամազդ Jupiter, մայր Աստղիկ եւ Լուսաբեր Venus & Lucifer, որդի Արէս Mars.

Յունաց՝ հայր Զեւս Zeus, մայր Աթենա – Athena, որդի Ապողոն Apollo.

Հնդկաց՝ հայր Բրահմա – Brahma, մայր Շիվա Shiva, որդի Վիշնու Vishnu.

Քրիստոնէից՝ հայր Աստուած եւ Եհովա – God & Jehovah, մայր Մարիամ Mary, որդի Քրիստոս Christ.

Նա՛եւ Հայր, Սուրբ Հոգի, Որդի:

TABLE OF TRIAD TABLEAU DE TRIADE

ԵՐԵՔՆՈՒԹԵԱՆ ՍԻՒՆԱՏԱԽՏԱԿ

origin – ծագում

father – heaven –

male – penis –

հայր երկինք –

արական –

առնանդամ

wife mother –

queen – earth –

female vulva

կին- մայր

թագուհի – երկիր

իգական – բունոց

water wisdom –

son – underworld –

ջուր – հանճար –

որդի-

ենթաշխարհ

(գերեզման)

Sumerian – Շումերական Anu –

Անու

Enlil, Inanna –

Ենլիլ, Ինաննա

Enki –

Ենգի

Bbaylonian –

Բաբելոնական

Nimrod Saturn – Shamash –

Նեբրովթ – Շամաշ Սատուրնա –

Semiramis – Ishtar

Սեմիրամիս

(Շամիրամ) – Իշթար

Tammuz – Horus –

Sin –

Թամուզ – Հօրուս Սին

Assyrobabelonian –

Ասորաբաբելական

Na or Anna –

Նա կամ Աննա

Ra – Րա –

Ishtar – Իշթար

Mulge –

Մուլկ

Egyptian –

Եգիպտական

Osiris –

Օսիրիս

Isis –

Իսիս

Horus –

Հօրուս

Faithful Israelite

Ուխտապահ

Իսրայելական

Jehovah –

Եհովա

Apostate Israelite –

Ուխտադրուժ Իսրայելական

Baal –

Բահաղ

Ashtoreth –

Աշտօրէթ

Tammuz –

Թամուզ

Phoenician –

Փիւնիկեան

Baal, Moloch –

Asshur, Asher –

Բահաղ, Մողոք

Աշշուր, Աշեր

Ashtoreth, Astarte –

Tanis –

Աշտօրէթ, ԱստարտէԴանիս

Philistinian

Փղշտական

Dagon –

Դագոն

Ashtaroth Astarte Astargate – Ishtar

Աշտարօթ – Իշթար Աստարտէ – Աստարկաթ –

Roman –

Հռովմէական

Jupiter –

Արամազդ

Venus & Lucifer –

Աստղիկ եւ Լուսաբեր

Mars –

Արէս

Greek –

Յունական

Zeus

Զեւս

Athena –

Աթենա

Apollo –

Ապողոն

Indian –

Հնդկական

Brahma –

Բրահմա

Shiva –

Շիվա

Vishnu –

Վիշնու

Christian –

Քրիստոնէական

God, Jehovah

Աստուած, Եհովա

Mary – H. Spirit

Մարիամ Ս.Հոգի

Christ, Son

Քրիստոս, Որդի

Տե՛ս

– S. H. Hooke, Babylonian and Assyrian Religion

(First Published in 1953, Printed in G.B.)

– Sex And Sex Worship, (Some of the Gods, Assyrian and Babylonian, Phoenician), by OTTO AUGUSTUS WALL, (published in 2003 & 2013, NY / USA)

Այս ցուցատախտակէն յստակ է, որ բոլոր մակդիրները, միշտ ընդգրկած են արու եւ էգի, բարւոյ ու չարի սկզբունքները, իրենց զանազան անուանումներով ու պատկերներով: Անկախաբար եռաստուածութեան, երրորդութեան, երեքնութեան հաւատալիքներուն:

Հետաքրքրական է օրինակ, որ հնուց ժառանգուած արական ու իգական գործարաններու պատկերացումներով հանդէս եկած են ինչպէս Հինտուներ, իրենց Շիվա Լինկա-Եօնի, արական-իգական գործարաններով, նոյնպէս եւ հայեր՝ եղեռնի արական-իգական գործարաններու յուշարձանով՝ արեւելեան դեւաստանի մէջ. Աւելի հանրածանօթ՝ արեւելեան Հայաստան կոչուած երկրի մէջ …:

Հայոց եղեռնի յուշակոթողը ոչ այլ ինչ է, քան անկտուր բուրգի՝ իգական բունոցի եւ արական առնանդամի բնօրինակը:

 

Բաբել՝ հետագային Բաբելոն քաղաքի (այսօրուայ Պաղտատի 100քմթր. հարաւը) աշտարակի համար ալ կ՛ըսուի, թէ եռանկիւնաձեւ էր, սրածայր գագաթով ու լայնատարած հիմքով: Ժամանակի ընթացքին սակայն յայտնաբերուած են բազում այլ «բրգաձեւ» տաճարներ, որպէս պաշտամունքային կոթողներ: Ասորեստան, Եգիպտոս, եւյլն:

Բաբելոն այդ ժամանակ, այսօրուայ Վատիկանի կամ Մեքքէի համարժէք կրօնապետութիւն եղած էր:

Zikkurat/ziggurat աշտարակաձեւ տաճար, սրածայր կամ ոչ, խորքին մէջ Աստուծոյ դէմ ըմբոստ դիրքորոշման հետամտութիւնը խնդրայարոյց էր, որովհետեւ գլուխ գործոց հեղինակի Նեբրովթ անունը՝ Նոյի կրտսեր որդւոյն, Քամի թոռը, որու մասին գրուած է՝ «Տէրոջը առջեւ զօրաւոր որսորդ մըն էր» ԾՆՆԴՈՑ – GENESIS 10:9, ինքնին կը նշանակէ՝ ճշմարիտ Աստծոյն ընդդիմացող հակառակորդ, որ նոյնիսկ յանդգնեցաւ իր անձը պարտադրել որպէս պաշտելի էակ՝ քան ԱՍՏՈՒԱԾ:

Ասիկա յաւելեալ փաստ մըն է այն իրողութեան առումով, որ Նոյ, իր ընտանիքով, շարունակած էր ջրհեղեղէ ետք քարոզել Աստուծոյ նպատակը մարդկութեան համար, որպէսզի անոնք տարածուին ամբողջ երկրագունգի վրայ՝ սատարելով ճշմարիտ Աստուծոյ պաշտամունքը:

« Եւ Աստուած օրհնեց Նոյը ու անոր որդիները, եւ ըսաւ անոնց, Աճեցէք ու շատցէք, ու երկիրը լեցուցէք »: ԾՆՆԴՈՑ – GENESIS 9:1

Նեբրովթական ընդդիմութիւնը ուղղակիօրէն հակառակը ուզեցին իրագործել:

« Եւ ըսին, Եկէք մեզի քաղաք մը ու աշտարակ մը շինենք, որուն գլուխը մինչեւ երկինք հասնի, եւ մեզի անուն ստանանք, որ չըլլայ թէ բոլոր երկրի վրայ ցրուինք »: ԾՆՆԴՈՑ – GENESIS 11:4

«չըլլայ թէ բոլոր երկրի վրայ ցրուինք» լոզունքը, մեր դարաշրջանին սատանայի կողմէ կը ծառայեցուի տարբեր լծակներով, իր կողմէ պարտադրուած պատուիրաններու գործադրման նպատակով:

Տե՛ս

ՃՈՐՃԻԱ ՈՒՂԵՔԱՐԵՐ՝

ՍԱՏԱՆԱՅԻ ՏԱՍՆԱԲԱՆԵԱՆ

GEORGIA GUIDESTONES

SATAN’S DECALOGUE

http://www.maratoug.com/archives/9186

 

Նեբրովթի ստեղծած կայսրութեան շնորհիւ, հետագային կազմուած մէկը միւսը յաջորդող կայսրութիւնները (Ասորական, Եգիպտական), նաեւ մեծ ու փոքր թագաւորութիւնները կ՛ընդօրինակեն Սատանայի հրահրած հետզհետէ հարկադրական – imposing կրօնաքաղաքական աշխարհակալութիւնը, ոչ միայն մինչեւ Քրիստոսի օրերը, այլեւ մինչ օրս:

«Սատանան նորէն առաւ հանեց զանիկա խիստ բարձր լերան մը վրայ եւ ցուցուց անոր աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները ու անոնց փառքը. ու ըսաւ անոր. «Ասոնք ամէնը քեզի պիտի տամ, եթէ իյնաս՝ ինծի երկրպագութիւն ընես»։ ՄԱՏԹԷՈՍ – MATTHEW 4:8-9

«Սատանան բարձր լեռ մը հանելով զանիկա, աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները ցուցուց անոր վայրկեանի մը մէջ եւ ըսաւ անոր. «Այս ամէն իշխանութիւնը ու անոնց փառքը քեզի պիտի տամ. վասն զի ինծի յանձնուած է եւ որու որ ուզեմ՝ կու տամ զանիկա, ուստի եթէ դուն իմ առջեւս իյնաս երկրպագութիւն ընես, ամէնքը քուկդ պիտի ըլլան»։ ՂՈՒԿԱՍՈՒ – LUKE 4:5-7

Այս նոր դարաշրջանին է, որ սատանայի քաղաքական ծառաները կը յայտնուին ՆՈՐ անունով՝ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻ ԿԱՐԳ – NEW WORLD ORDER, ամրապնդելու անոր տիրակալութիւնը, ինչ որ առաւելաբար կը հաստատէ մեր ժամանակաշրջանին վերաբերող Աստուածաշնչեան մարգարէութիւններու համաձայն Նոր դատաստանի մը կատարման հրամայականը՝ Աստուծոյ հաստատած Թագաւորութեան միջոցաւ՝ Քրիստոսի թագաւորութեամբ:

«Այն թագաւորներուն օրերը երկնքի Աստուածը ուրիշ թագաւորութիւն մը պիտի հանէ, որ յաւիտեան պիտի չաւերուի։ Այս թագաւորութիւնը ուրիշ ժողովուրդի պիտի չթողուի։ Անիկա այս բոլոր թագաւորութիւնները պիտի փշրէ ու պիտի հատցնէ ու ինք յաւիտեան պիտի մնայ»։ ԴԱՆԻԷԼԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ – PROPHECY OF DANIEL 2:44

Նոր Աշխարհի Կարգ NWO բառախաղի համանման բառամթերքով հանդէս կուգան նաեւ Եհովայի Վկաները, իրենց Աստուածաշունչի Նոր Աշխարհի Թարգմանութիւն որակումով:

Տե՛ս

Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչը

The Bible of Jehovah’s Witnesses

http://www.maratoug.com/archives/14344

Բրգային կոթողով հրապուրուած էր այսօրուայ ինքնակոչ Աստուծոյ ժողովուրդ համարուած Եհովայի Վկաներու կազմութեան հիմնադիրներէն՝ Չարլզ Թէյզ Րասըլ – Charles Taze Russell.

«Այն օրը Եգիպտոսի մէջ Տէրոջը համար սեղան

Ու անոր սահմանին քով Տէրոջը համար կոթող մը պիտի ըլլայ։

Անիկա Եգիպտացիներու երկրին մէջ

Զօրքերու Տէրոջը համար նշան ու վկայութիւն պիտի ըլլայ»… ԵՍԱՅԵԱՅ – ISAIAH 19:19-20

Մարգարէութեան այս հատուածը, Րասըլ հաւատացած է ըլլալ բուրգ մը, որու հիմամբ մարդկային դարաշրջանին վերաբերող Աստուածաշնչեան այլ մարգարէութիւն մը կապած է անոր՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստին ժամանակաշրջանը վերհանելու: Ասիկա, 1800-ական թուերուն էին:

Սակայն, 1900-ական թուականներուն, արդէն Րասըլի չգոյութեան ժամանակ, Աստուածաշունչի մարգարէութեանց պարզաբանման մտային լուսաւորութիւնը կը մղէ զիրենք հաստատելու, որ այդ հատուածը հոգեւոր նշանակութիւն ունի, առընչուած ըլլալով Աստուծոյ հոգեւոր ժողովուրդին՝ Եհովայի Վկաներուն, որոնք իբր «նշան ու վկայութիւն» են պատմական իրողութիւններուն:

Տե՛ս, Րասըլի

The Divine Plan of the Ages գրքին վերաբերող 16րդ եւ 17րդ բացատրութիւն պարբերութիւնները.

http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/2000001?q=pyramid&p=par

Բուրգ կոթողը այն աստիճան տպաւորած է Րասըլին, որու թաղուած գերեզմանը՝ մասոններու տաճարի մը կից, յիշատակի յաւերժացման համար ունի բրգային կոթող, ամենատես աչքով:

Բայց Եհովայի Վկայ մասոն Րասըլը չէր միայն նման բուրգով դիւահար, այլ հայկական դիւային համակարգի մէջ եւս կան բրգահարներ, ինչպէս օրինակ, դաշնակ լակոտ, մասոն Դրօյի նուիրուած Եգիպտաշէն բրգաձեւ կոթող մը՝ հեթանոսական խաչով, կառուցուած Աբարանի մէջ՝ այսօրուայ արեւելեան դեւաստանի մէջ:

Հայերը  էութեամբ,  աղանդաւորներ  են:

 

Ամենատես աչք

Աստուածաշունչի մէջ «ամենատես աչք» բառախաղեր չկան:

Անդրադարձ կայ ամենակալ Աստուծոյ հոգեւոր՝ այլաբանական իմաստով տեսողութեան մասին:

Սաղմոսաց – Psalms 11:4

Տէրը իր սուրբ տաճարին մէջ է.

Տէրոջը աթոռը երկինքն է.

Անոր աչքերը կը տեսնեն,

Անոր թարթիչները կը քննեն մարդոց որդիները։

Սաղմոսաց – Psalms 33:18

Ահա Տէրոջը աչքը իրմէ վախցողներուն

Ու իր ողորմութեանը յուսացողներուն վրայ է,

Առակաց – Proverbs 15:3

Տէրոջը աչքերը ամէն տեղ

Չարերն ու բարիները կը դիտեն։

Երեմիայ – Jeremiah 32:19

Դուն խորհուրդով՝ մեծ ու գործով զօրաւոր ես, այնպէս որ ամէն մէկուն իր ճամբաներուն համեմատ ու անոր գործերուն պտուղին համեմատ հատուցում ընելու համար՝ քու աչքերդ մարդոց որդիներուն բոլոր ճամբաներուն վրայ բաց են։

Ցոյց կը տրուի Աստուծոյ պաշտպանութիւնը՝ հաւատարիմ ծառաներուն հանդէպ:

Ա. Պետրոսի – I Peter 3:12

Վասն զի Տէրոջը աչքերը արդարներուն վրայ են ու իր ականջները՝ անոնց աղօթքին. բայց Տէրոջը երեսը չարագործներուն դէմ է։

Սատանան՝ նմանակելու եւ ընդօրինակելու իր յատկանշական ստորոգութիւններով, համաշխարհային մակարդակի վրայ ծաւալած է ամենատես աչքի խաղաքարտը, հին կրօնքներէն մինչեւ այս դարաշրջանը:

Սատանան պաշտողները իրենց բուրգի վերեւը գտնուած աչքին համար կ՛ըսեն, թէ LuciferԼուսաբերի աչքն է, այսինքն նոյնինքն սատանայի:

Լուսաբեր բառի գործածութիւնը սկիզբ առած է Աստուածաշունչի լատին ժողովրդական թարգմանութեամբ՝ VulgateՎուլկադա, Ք.Ե. 4րդ դարուն: Այդ Աստուածաշունչը վերատեսութիւններու ենթարկուելով 16րդ դարուն կ՛ընդունուի իբրեւ Կաթոլիկութեան պաշտօնական Ս. Գրքերը:

Եբրայերէն արմատը՝ הֵילֵל Hêlêl կը նշանակէ Լուսաւորիչ, իսկ Յունարէն Եօթանասնից թարգմանութեամբ (Ն.Ք. 3րդ դար) ἑωσφόρος (heōsphoros) բառի իմաստը Այգաստղ է, կամ Արուսեակ, ինչ որ հայերէն թարգմանութեան մէջ գործածուած է:

Աստուածաշունչի մէջ Լուսաբեր թարգմանութիւնը կը գտնուի մէկ անգամ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer

Եսայեայ – Isaiah 14:12-14

Ով առտուն ծագող Արուսեակ,

Ի՜նչպէս երկնքէն ինկար

Ու մինչեւ գետինը կործանեցար,

Դուն որ ազգերը նկուն կ՚ընէիր։

Դուն սրտիդ մէջ ըսած էիր.

Երկինքը պիտի ելլեմ

Ու իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտի բարձրացնեմ

Եւ ժողովի լեռը, հիւսիսի քովերը պիտի բնակիմ.

Ամպերու բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ,

Բարձրելոյն պիտի նմանիմ’։

Եսայեայ մարգարէութեան այս տողերը կրկնակի մեկնաբանութիւն ունին, որոնցմէ առաջինը Բաբելոնի թագաւորին կը վերաբերի, ինչպէս համաբնագիրը կը պարզէ, իսկ այլաբանական առումով կը վերագրուի Սատանային՝ «իր աթոռը Աստուծոյ աստղերէն վեր բարձրացնելու եւ Բարձրելոյն նմանելու» փառասիրութեան պատճառաւ:

Ամենատես աչքի կոչումներու տեսականին հետեւեալներն են.

Նախախնամութեան աչք – eye of providence, Հօրուսի աչք – eye of Horus, նաեւ Օսիրիս – Osiris, Րա – Ra, Շիվայի աչք – eye of Shiva, Պուտտայի աչք – eye of Buddha, Երկինքի աչք – eye of Heaven, Աշխարհի աչքը – eye of the World, Բնութեան աչքը – eye of the Nature.

Կայ եւս ափի մէջ աչք, զոր իր կարգին զանազան նշանակութիւններ ունի՝ Միջագետքէն, Միջին արեւելք ու Ասիաներ եւ Ամերիկաներ:

Ամենատես աչքի պաշտամունքային ծագումը արեւապաշտութիւն է: Այս է պատճառը, որով մեծ մասամբ եռանկիւնի մէջ կամ անկատար բուրգի վերեւը զետեղուած աչքը ընդհանրապէս արեւի շողերով շրջապատուած է:

Ուսումնասիրողներ կը հաստատեն, որ Ասիոյ հին լեզուներով աչք եւ արեւ նոյն բառով կ՛արտայայտուէին:

Յայտնութիւն Յովհաննու – Revelation of John 19:11-21

Տեսայ երկինքը բացուած եւ ճերմակ ձի մը։ Անոր վրայ հեծնողը Հաւատարիմ ու Ճշմարիտ կը կոչուի։ Արդարութեամբ դատաստան կը տեսնէ ու կը պատերազմի։

Անոր աչքերը կրակի բոցի պէս էին։ Անոր գլխուն վրայ շատ թագեր կային ու գրուած անուն մը ունէր, որ մէ՛կը չի գիտեր, բայց միայն ինք։

Արիւնով ներկուած հանդերձ մը հագեր էր։ Անոր անունը Բանն Աստուծոյ էր։

Երկնքի մէջ եղող զօրքերը անոր ետեւէն կ՚երթային ճերմակ ձիերով, ճերմակ ու մաքուր բեհեզներ հագած։

Անոր բերնէն սրած սուր մը կ՚ելլէր, որպէս զի անով ազգերը զարնէ ու ինք երկաթէ գաւազանով պիտի հովուէ զանոնք ու Ամենակալ Աստուծոյ սաստիկ բարկութեանը գինիին հնձանը ինք պիտի կոխէ։

Եւ իր պատմուճանին վրայ ու իր ազդրին վրայ գրուած գիր մը ունէր. «ԹԱԳԱՒՈՐ ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ ԵՒ ՏԷՐ ՏԵՐԱՆՑ»։

Եւ հրեշտակ մըն ալ տեսայ, որ արեւին մէջ կայներ էր ու մեծ ձայնով աղաղակեց երկնքի մէջ թռչող բոլոր թռչուններուն՝ ըսելով. «Եկէք, Աստուծոյ մեծ ընթրիքին՝ ՝ հաւաքուեցէ՛ք

Որպէս զի ուտէք թագաւորներուն մարմինները ու հազարապետներուն մարմինները ու ձիերուն եւ անոնց վրայ հեծնողներուն մարմինները ու ամենուն մարմինները, թէ՛ ազատներուն եւ թէ՛ ծառաներուն, թէ՛ պզտիկներուն եւ թէ՛ մեծերուն։

Տեսայ գազանը ու երկրի թագաւորները ու անոնց զօրքերը մէկտեղ հաւաքուած պատերազմ ընելու անոր հետ՝ որ ձիուն վրայ հեծեր էր ու անոր զօրքերուն հետ։

Գազանը բռնուեցաւ ու անոր հետ սուտ մարգարէն, որ անոր առջեւ նշաններ ըրաւ, որոնցմով մոլորեցուց գազանին դրոշմը ընդունողները եւ անոր պատկերին երկրպագութիւն ընողները։ Երկուքն ալ ողջ ողջ ծծումբով վառուած կրակին լիճը ձգուեցան։

Եւ ուրիշներ ալ սպաննուեցան ձիուն վրայ հեծնողին սուրէն, որ անոր բերնէն կ՚ելլէր ու բոլոր թռչունները անոնց մարմիններէն կշտացան։

 

Ահաւասիկ նշաններով մոլորած ու գազանին դրոշմը ընդունած, վաղեմի ու արդի ժամանակներու բրգահար ու աչքահար հայկական համակարգը:

 

 PHARAOH (PARAVON, an hotel-restaurant in Armenia) – ARTSAKH – ARTSAKH – ARMENIAN CULTURAL & POLITICAL LOGOS – KAYNE WEST illuminati ring – KAYNE WEST – ALEISTER CROWLEY – FRENCH CONSTITUTION – grave of CHARLES T. RUSSELL (the founder of Jehovah’s witnesses)

ՖԻԼԻՓ ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP SASOUN

Ապրիլ – April 2017


Comments are closed.