ԳԷՈՐԳ ՉԱՒՈՒՇԻ նամակը

ԳԷՈՐԳ ՉԱՒՈՒՇԻ նամակը Արեւելեան Բիւրոյին

25 Նոյեմբեր 1906

ԲԻՒՐԱԿՆ

Արեւելեան Բիւրոյին,

Նոյեմբեր ամսոյ 4-ին ընկեր մըն ալ հետս՝ եկայ Բիւրակն եւ պիտի գայի արտասահման, հասնէի Ընդհանուր ժողովին, բայց ձիւնի բուքի պատճառաւ արգիլուեցայ 15 օր Բիւրակն, եւ օր մըն ալ քուրդ վալատի հետը միասին մեկնուեցանք որ պիտի գայինք. Եւ հասանք մինչեւ Կուլէի Պարազան (?). այստեղ սկսեց ձիւն գալ, սաստիկ քամի եւ բուք, ճար չգտնելով ետ վերադարձանք. բայց խեղդուելէն հազիւ հազ ազատուանք. անկէ զկնի աշխատեցայ Բարձրաբերդի1 գծով գալ ծպտեալ, սակայն ոչ ոք յանձն չառաւ զիս տանելու, եւ ինչպէս ալ Բիւրակնի2 ընկերներ գրած են, ճարահատ մնալով ետ վերադարձայ դէպի Դուրանում, շատ ցաւալով որ բաղդ չունեցայ գալ եւ ներկայանալ ձեր ազնիւ ժողովին: Սակայն խնդրում եմ որ զմեզ այստեղ մտահան չանէք. արդէն գրած ենք զբոլոր Երկրի անց ու դարձը եւ Երկիր ինչ պահանջելը. նաեւ շատ մը գաւառների տեղեկագրները որ ստանում էք, կարդալով պիտի հասկանաք զմանրամասնութիւնը:

Գալով ժողովի առթիւ երբ ես չկարողացայ գալ, ես այստեղէն տալիս եմ ձայնս Պարոյրին եւ Մուրատին, որ նրանք լաւ ծանօթ են Երկրի դիրք եւ դրութեան, եւ արդէն մենք պարզած ենք զամէն մի հարցը Երկրի գործունէութեան մասին:

Իմ վկայական էլ ղրկեցի, եւ իմ որոշուած անձերը որ որոշած եմ եւ ձայնս նրանց տուած եմ, լի յուսով եմ՝ պիտի ընդունէք, եւ զմեզ ալ պիտի ճանչնաք իբրեւ ընկեր, եւ ապստամբավայր՝ տեղը:

Համբոյրներով՝

ՍԱՐՀԱՏ

1 Կարնոյ:

2 Նամակի ձեռագրով, այս տեղանունը, կարելի է կարդալ Բերակ, Բիրոկ եւն: Պէտք է ըլլայ Բիւրակն (Պինկէօլ), ինչպէս կը հետեւցուի ի մասնաւորի Տատրակի (Մշոյ Գեղամի) նամակէն:

Copyright: YEREVAN STATE UNIVERSITY – ԵՐԵՒԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

սասնալուր / sasounnews


Comments are closed.