SATAN THE TERRORIST

SATAN

THE  TERRORIST

ԱՀԱԲԵԿԻՉ  ՍԱՏԱՆԱՆ

Բայց երբ լսէք պատերազմներ ու պատերազմներու լուրեր՝ մի՛ խռովիք, վասն զի պէտք է ըլլայ, բայց դեռ վերջը չէ։

Վասն զի ազգ ազգի վրայ պիտի ելլէ ու թագաւորութիւն թագաւորութեան վրայ եւ տեղ տեղ երկրաշարժներ պիտի ըլլան. սովեր ու խռովութիւններ ալ պիտի ըլլան։ Ասոնք ցաւերուն սկիզբն են։

ՄԱՐԿՈՍ 13 : 7-8

Mark 13:7-8 King James Version (KJV)

And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet.

For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows.

20-21րդ դարաշրջանը ահաբեկչութեան տարիներ են: Ամբողջ աշխարհը ահաբեկիչ սատանային բռնապետութեան տակ է, իմանան թէ չիմանան:

Արաբական աշխարհէն մինչեւ երկրի ծայրերը անխտրաբար: Անկախապէս ժողովրդային վրդովմունքները, որոնք ինչ տիպի կ՛ուզէք չեն վարանիր յայնտելու: Բարբարոսօրէնխաղաղօրէն:

Նայինք.

 

 

 

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ / SASOUNNEWS

14 Փետրուար – February 2018


Comments are closed.