ՏԷՐ ԶՕՐԻ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ

                               ՀԱՅՈՑ  ԴԷՄ  ԳՈՐԾԱԴՐՈՒԱԾ                           

                               ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ  ԴԷՄ  ՈՃԻՐԻ

                                    ՏԷՐ ԶՕՐԻ  ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ

                                  MARTYRS OF DEIR-EL-ZOR

                               A CRIME AGAINST HUMANITY

                       COMMITED AGAINST THE ARMENIANS

Armenian Crucified girls

« They  make  me  feel  ashamed  to  be  a  man.

« Without  faith,  they’d  make  me  see  only  darkness.

« When  I  read  documents  about  the  torture  practices  used  by  the  Turks  against the  Armenians,  I  feel  an  irrepressible  sense  of  pain  and   horror ».

Monsignor  Sergio  PAGANO

«Անոնք  ամօթահար  ըրին  զիս,   մարդ  ըլլալուս  համար:

«Առանց  հաւատքի,  անոնք  մի՛այն  խաւարը  տեսնելու  մղեցին  զիս:

«երբ Հայերու հանդէպ Թուրքերու կատարած չարչարանքներու վերաբերեալ փաստաթուղթեր  կ՛ընթերցեմ,  ցաւի  ու  սարսափի  անզսպելի  զգացում կ՛ունենամ »:

Գերապայծառ  Սերճիօ  ՓԱԿԱՆՕ

                                                                                                                                Monsignor Sergio_Pagano

                                                                         Գ. Սէրճիօ ՓԱԿԱՆՕ       M. Sergio  PAGANO

Վատիկանի արխիւային սեփականութիւնը եղող նման վաւերական պատկերներ ըստ յայտնաբերուած վկայութեան, հարիւրնեով են,  իսկ յաւելեալ հաւաստումներ առաւելաբար կը մատնանշեն թրքական անաստուածութեան ու քրտական մեղսակցութեան ցեղասպանական ոճրագործութիւնները հայ ժողովուրդի  հանդէպ:

Տե՛ս

http://ad-orientem.blogspot.fr/2011/07/vatican-reveals-unpublished-armenian.html

Վերեւ նշուած խօսքերուն հեղինակը, Վատիկանի «գաղտնի» արխիւներու դիւանապետ ՓԱԿԱՆՕն կ՛աւելցնէ օգտագործելով հայազգի  վկայի  մը  նկարագրութիւնը.

«Էրզրումէն վկայ մը ըսաւ, «Տեսայ բազմաթիւ երեխաներու սպաննութիւնը: Իմ եղբօր աղջիկը 2 տարեկան երեխան գիրկը շալակած տունէն դուրս փախաւ, սակայն գնդակներու թիրախ դարձաւ: Երբ գետին փռուեցաւ, երկու ոստիկաններ մօտեցան ու սպաննեցին զինք: Տեսայ մեր քաղաքի հոգեւոր առաջնորդի սպաննութիւնը: Աչքերը փորեցին ու մօրուքը քաշեցին: Իսկ նախքան զինք սպաննելը,  ոստիկանները  ստիպեցին  անոր  պառելու:

An eyewitness from Erzerum said, « I saw how numerous children were killed. My niece ran away from home with a 2-year-old child on her shoulders, but she was shot. When she fell on the ground two soldiers came to her and killed her. I saw the killing of our city’s spiritual leader. They gouged out his eyes, pulled his bread. Before killing him, the soldiers forced him to dance ».

Տե՛ս     http://www.cathnewsusa.com/2011/07/vatican-archivist-told-turkish-newspaper-about-armenian-genocide/

Ուրիշ դրուագ մը պատմուած թուրք ոստիկանի մը կողմէ, Մուսթաֆա Սուլէյման անունով:

« Հայկական գիւղերը մտնելով սպաննեցինք բոլորը, առանց սեռի ու տարիքի խտրութեան: Քիւրտերը, որոնք մեզ հետ եկան, կողոպտեցին հայոց բոլորին տուները: Տարիքաւոր շատ հայեր, հաշմանդամ մարդիկ, որոնք քաղաքի կեդրոնը գտնուող դպրոցի մը մէջ թաքնուած էին, սակայն մենք որ հրահանգ ունէինք, սպաննեցինք բոլորը: Կէլիկուզան գիւղի մէջ ութ հարիւր հայեր այրուեցան ու սպաննուեցան: Հայր Յովհաննէս անունը կրող քահանայի աչքերը ծակեցին, իր մօրուքը, քիթը եւ ականջները կտրեցին: Ես ոչ մէկ երեխայ սպաննեցի, նոյնիսկ անոնցմէ երկու հատ ալ փրկեցի: Զանոնք իմ վրանի մէջ պահած էի, սակայն երբ  վերադարձայ,  բոլորը  անդամահատուած  տեսայ »:

Another story was told by Turkish soldier named Mustafa Suleyman, « We entered the Armenian villages and killed them all, without regard to gender and age. Kurds who came with us robbed Armenian houses. Many old Armenians, disabled people were hiding in a school located in the center of the city, but we had an order and killed them. Eight hundred Armenians were killed and burnt in Geliguzan village. They gouged out eyes of priest, Fr. Hovhannes, his beard, nose and ears were cut off. I have not killed a single child, even saved two of them. I was hiding them in my tent but once I went in and saw their bodies dismembered ».

Տե՛ս    վերեւի նոյն աղբիւրը:

Գերապայծառ  Սերճիօ  ՓԱԿԱՆՕն   տակաւին  կը  շարունակէ.

« Հայերու դէմ թրքական չարչարանքի ընթացակարգերը, զոր կարելի է համարել մեծ արիւնահեղութիւն . . . » :

Կարգ մը փաստաթուղթեր կը նկարագրեն թուրք ոստիկաններու բարբարոսութիւնները Հայ կանանց վերաբերեալ:

Անոնցմէ ոմանք կը նկարագրեն, թէ ինչպէս թուրք ոստիկանները « զառախաղով երեխայի սեռը կը գուշակէին նախքան որ սաղմը սպաննէին սուինով՝ մօր արգանդէն հանելէ ետք »:

Monsignor Sergio Pagano, announced  «  torture procedures of the Turks towards the Armenians, which may be termed a great slaughter ».

Some documents tell the barbaric acts of the Turkish soldiers on Armenian pregnant women. . . . The Turkish soldiers « playing dice seemed to guess the sex of the child before killing the fetus with a bayonet, once removed from the womb of the mother ».

Տե՛ս    http://www.vaticancrimes.us/2011/11/vatican-to-publish-secret-archives-of.html

Գ. Սերճիօ ՓԱԿԱՆՕն 2011 թուականէն յայտարարած էր Իտալական Լրատուական Գործակալութեան, Վատիկանի մէջ 5 Յուլիսին տուած մամլոյ ասուլիսով, որ Փետրուար 2012-էն Վատիկանը պիտի ցուցադրէ պատմական նշանակութիւն ունեցող 100 գաղտնի արխիւներ (Archivio Segreto Vaticano),  զորս պահուած էին բազմաթիւ տարիներէ ի վեր:

Անոնք կը պարփակեն ո՛չ միայն երկու աշխարհամարտերուն վերաբերող փաստաթուղթեր, հապա մինչեւ 8-րդ դարուն հասնող վաւերագրեր:

Սակայն  Հայոց  ցեղասպանութեան  կապակցաբար  գրքի  ծաւալով պիտի  ներկայացուին  եղելութիւնները:

                                                                                                       VATICAN SECRET ARCHIVES

                                                                        Վատիկանի   Արխիւները      Vatican  Archives

Այս ցուցադրութիւնը տեղի ունեցաւ իր որոշուած ժամանակահատուածին՝ 2012-ի Փետրուար ամսուընէ մինչեւ Սեպտեմբերը,  Հռոմի  Ժիւփիւթըրի (Capitol)  թանգարանին  մէջ:

 

Վատիկանեան  քաղաքականութիւն                                                           

 Vatican  Politics

Անկախաբար վերեւ նշուած ամէնապայծառ կղերականի վշտահար մեկնաբանութիւններուն, որով արդարամտօրէն գիտցած է զգետնել եղեռնագործը եւ ողբալ զոհերու նահատակութեան համար՝  ինչ որ անըմբռնելի պիտի մնայ, այն է, որ դժուար կարելի է պատկերացնել հոգեւոր աշխարհի նման կառոյցի մը քաղաքական դիրքորոշումը, որու սկզբունքի հիմամբ, ցեղասպանութիւն փաստարկող արձանագրութիւններ ու պատկերներ դար մը ամբողջութեամբ կը զետեղեն փոշոտ տուփերու մէջ, պահեստարանի չգիտեմ ո՞ր անկիւնը, եւ  ի լոյս  աշխարհ  կը  բերուին  իբրեւ  արժէքաւոր  հնութիւն:

Քրիստոնեայ աշխարհի այսօրինակ հաստատութեան վկայաբերումներն ու անոնց դատապարտման ի խնդիր իրաւական քայլերը բնականաբար առաւելագոյնս պիտի զգաստացնէին բուն քաղաքական միջազգային խճուղին՝  հիմք ծառայելով հայկական պահանջատիրութեան  հաստատման,  ոճրային  ատեանի մակարդակով՝   ի  գին  վնասահատուցման:

Սակայն ինչ բոյթ, որ իրաւունք հաստատելու կոչուածները ի՛րենք իսկ արիւնարբուներ են եւ թէ՛  պատերազմի ոճիրի (crime de guerre), թէ՛ միջազգային իրաւունքի ծանր խախտման  (grave violation du droit international)  գլուխ  գործոցներ  են:

Նոյնինքն Վատիկանը անմասն չէ անմեղ արիւն թափելու պատմական վկայութիւններու կարգին, երբ «հերետիկոսութեան» դատապարտեալները  ցիցերու  վրայ  այրելով  կը  սպաններ  . . . :

ԽԱՉԵԱԼ  ՀԱՅ  ՊԱՐՄԱՆՈՒՀԻՆԵՐ                                                        

 JEUNES  ARMÉNIENNES  CRUCIFIÉES

ՀԱՅՈՑ  ԴԷՄ  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՏԷՐ ԶՕՐԻ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ՝  խաչեալ Հայ կանանց այս պատկերը հանուած է գերմանացի թղթակցի մը կողմէ, զոր Հայութեան վերաբերող Վատիկանի «գաղտնի»  արխիւներուն  մաս  կը  կազմէ:

Տէր Զօրի մէջ 1915 թուին անոնք ենթարկուած են թրքական մասնագիտութեան (spécialité turque) ամենատաժանելի անմարդկայնութեան՝  բարբարոսութիւն, բռնաբարութիւն ապա խաչելութիւն . . . :

Սուրիացի պետեուիներ կրցած են փրկել անոնց, որոնց հոգիները տակաւին աւանդուած չէին, եւ անկասկաց անոնցմէ ծնունդ առած սերունդի զաւակներ անգամ մը եւս կոտորուեցան դարձեալ Տէր Զօրի մէջ, Սուրիոյ ջարդերուն ընդմէջ, միանգամընդմիշտ նոյն դահիճի ոտնձգութեամբ՝   թուրք  միլլէթի:

                                                                                crucified armenian women 1

                                                       Սուրիացի պետեուիներու կողմէ փրկուող  Հայ Պարմանուհիներ

           Jeunes  Arméniennes  sauvées  par  des  bédouins  Syriens     Armenian  young  girls  saved  by  the  Syrian  bedouins

Պատկերը միեւնոյն ժամանակ օգտագործումն է եղեռնէն մազապուրծ եղած  ԱՐՇԱԼՈՅՍ  ՄԱՐՏԻԿԱՆԵԱՆի  վկայաբերմամբ  պատրաստուած Հայոց ցեղասպանութեան առաջին փաստավաւերագրական անձայն ֆիլմէն, զոր ներկայացուած էր ամերիկայի  մէջ  1919-ին:

Տե՛ս    ֆիլմէն  հազիւ փրկուած հատուածներ.

http://genocidedesarmeniens.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/01/10/ravished-armenia.html

ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՄԱՐՏԻԿԱՆԵԱՆ,  ծնեալ Չմշկածաք (Արեւմտեան Հայաստան), բարգաւաճ ընտանիքի զաւակ, որոնց բոլորին սպաննութեան վկան կը հանդիսանայ ակամայ, եւ 1400 մղոն ճամբայ քալելու պարտադրանքին դատապարտուած, որու ընթացքին առեւանգուելով կը վաճառուի անատոլուի շուկաներուն մէջ, սակայն արթնամտութեան շնորհիւ կը կարողանայ փախչիլ եւ Կարինի (Էրզրումճամբով կ՛անցնի Թիֆլիս ապա Սանկտ Պետերպուրկ, ուրկէ մինչեւ Նորվեկիա, որտեղէն կը փոխադրուի Ամերիկա՝ Մերձաւոր Արեւելքի Նպաստամատոյց  ընկերութեան շնորհիւ: (Near East Relief).

Ան, ամերիկացի շարժապատկերի խմբագրի շնորհիւ կը հեղինակաւորէ «ՊՂԾՈՒԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»  երկը 1918-ին, որ անմիջապէս կը ցուցադրուի Նիւ Եորքի մէջ. Յետաքային Լոնտոն ու Փարիզ: Գլխաւոր դերակատարներէն մին կը դառնայ նաեւ ինք:

Ֆիլմին ներկայ կ՛ըլլան հանգամանաւոր անձնաւորութիւններ, ինչպէս, Հայ – Սուրիական  նպաստամատոյց  կոմիտէի  ղեկավարներ:

(Committee for Armenian and Syrian Relief).

                                                                                                         ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՄԱՐՏԻԿԱՆԵԱՆ                                               

                                                                                        ԱՐՇԱԼՈՅՍ  ՄԱՐՏԻԿԱՆԵԱՆ

Աստուծոյ  օրհնութիւնը  վայելած  Արշալոյս  ՄԱՐՏԻԿԱՆԵԱՆ  հետաքային  կ՛ամուսնանայ,  ու  մահկանացուն  կը  կնգէ  1994 թուին:

Պղծուած ու խաչելութեան մատնուած Հայ կանանց պատկերի կենդանի վկան յոյսով ենք որ ԱՍՏՈՒԾՈՅ կողմէ յարութիւն ստացողներու կարգին  կը  դասուի:

ԲՈԼՈՐ  ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ  կողգին:

«The Turk is so absolutely without a moral sense, so unutterably bestial in his consideration of woman, so unthinkably vile and filthy in his personal habits, and so hopelessly degraded in his relations with his fellow man that the depth of his infamy is past all human credence.

« The Turk is not a human being, I do not call him a beast, because not one of God’s dumb creatures could sink so low.

« The Turk is a devil without a tail. And the educated, polished Turk-the official who affects a knowledge of the French language and a veneering of Parisian manners-is the most unspeakable fiend of all. In proof that this assertion is based on incontestable truth I challenge denial from any unprejudiced man who has known the Turk thoroughly well for a quarter of a century. »

William  HOWARD,  1896,   An  American  Eyewitness  to  Turk  savagery

 Article  by  –  Timothy  Bancroft – Hinchey  /  Pravda.Ru

Տե՛ս     http://english.pravda.ru/opinion/columnists/19-03-2012/120817-syria_ottoman-0/

«Թուրքը բացարձակապէս առանց բարոյական զգացումի է, այնքան անբացատրելիօրէն գազանաբարոյ, կանանց հանդէպ իր նկատառութեան մէջ, այնքան անմտածելիօրէն զզուելի եւ կեղտոտ իր անձնական սովորութիւններուն մէջ, եւ որչափ անհուսալիօրէն վատթարացած է իր ընկեր մարդու հետ ունեցած յարաբերութեան մէջ, որ իր անպատուութեան խորութիւնը անցած են բոլոր մարդկային հաւատարմագրերը:

«Թուրքը մարդ արարած չէ: Ես գազան չեմ անուաներ զայն, որովհետեւ Աստուծոյ ո՛չ մէկ համր արարած կրնայ սուզուիլ այսքան  ցած:

«Թուրքը սատանայ է առանց պոչի: Եւ կրթուած նուրբ Թուրք-պաշտօնականը, որ Ֆրանսերէնի իմացութիւն կ՛արտացոլէ եւ Փարիզեան վարվելակերպերու արտաքին երեւոյթներ՝ բոլորէն աւելի անխօս դեւ մըն է: Իսկ այն ապացոյցը, որ այս պնդումը հիմնուած է անվիճելի ճշմարտութեան վրայ, կը բողոքարկեմ մերժումը ոեւէ անկողմնապահ մարդու կողմէ, որ ճանչցած է Թուրքը մանրակրկիտօրէն  գոնէ  քառորդ  դար  մը:»

Ուիլիամ ՀԱՈՒՈՐՏ,  1896,   Թրքական  վայրենութիւներու  Ամերիկացի   վկայ  մը

Յօդուած՝   Թիմոթի  Պէնքրոֆդ – Հինչի

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ  /  PHILIP   SASOUN

Մարտ / March  15,  2013


Comments are closed.