ՍԱՏԱՆԱՆ ՅԱՂԹԱԿԱՆ – S A T A N VICTORIOUS

                                                           1915 – 2015

                                             ՍԱՏԱՆԱՆ    ՅԱՂԹԱԿԱՆ

                                              S A T A N      VICTORIOUS

A- CANONIZATION

B- SYSTEM OF A DOWN

                                                                        « Եթէ այս խօսքին համեմատ չզրուցեն,

                                                               Անոնք ամենեւին լոյս չունին »:  ԵՍԱՅԵԱՅ  8 : 20

                                                             If they do not speak according to this word,

                                                   it is because there is no light in them.  ISAIAH 8 : 20

Ապրիլ  23,  2015  –  առաւօտեան:

ՍՐԲԱԴԱՍՈՒՄ - 23 Ապրիլ 2015

«Եկեղեցին  հայկական»  կը սրբացնէ մէկ ու կէս միլիոն նահատակներ:

Ի՞նչ  է  սրբադասում – canonization.

Սուրբ  Գրային  հիմունքներ  կա՞ն:

ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ  ՀԵՂԻՆԱԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ  ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԱԾ  Է

A- CANONIZATION

1-
Question: “What is beatification and canonization  and are they biblical ?”
Answer: Beatification and canonization are acts of the Roman Catholic Church declaring that a deceased person led a holy life. People still living can then request the blessed (if beatified) or saint (if canonized) to intercede with God on their behalf. The blessed or saint is honored and revered due to their actions while living, but they are not worshiped as God is. Honors may include feasts and masses performed in their name, as well as images and relics displayed to inspire the worshipers.
. . . . . . . . . .
Beatification and canonization are rites and traditions of the Roman Catholic Church and are based on a misunderstanding and/or misinterpretation of Scripture. . . .
In the Bible, saints are called to revere, worship, and pray to God alone.

Finally, developing a “cultus” (from which we get the word “cult”) around a deceased person to whom we offer prayers and petitions borders on necromancy, (consulting the dead) which is also strictly forbidden in Scripture (Deuteronomy 18:11).Հարցում:  Ի՞նչ է երանացումը եւ սրբադասումը,  եւ անոնք Աստուածաշնչակա՞ն են:

Պատասխան: Երանացումն ու սրբադասումը Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ արարքներ են, յայտարարելով, որ մահացած անձ մը վարած է սուրբ կեանք մը: Տակաւին կենդանի մարդիկ կրնան յետոյ խնդրել օրհնեալէն (եթէ երանեցուած է) կամ սուրբէն (եթէ սրբացուած է) բարեխօսելու Աստուծոյ՝ յօգուտ իրենց: Օրհնեալը կամ սուրբը պատիւ կը ստանայ ու կը մեծարուի իրենց արարքներուն համար մինչ կենդանի են, բայց անոնք չեն պաշտուիր ինչպէս է Աստուած: Պատիւները կրնան պարփակել կոչունքներ եւ պատարագներ կատարուած յանուն իրենց, ինչպէս նաեւ պատկերներ եւ մասունքներ ցուցադրուած՝ երկրպագուներու համար:

. . . . . . . . . .
Երանացումը եւ սրբադասումը արարողութիւններ ու աւանդութիւններ են Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցւոյն, եւ հիմնուած են թիւրիմացութեան եւ/կամ Աստուածաշունչի սխալ մեկնաբանութեամբ: …
Սուրբ Գրքի մէջ, սուրբերը հրաւիրուած են մեծարելու, պաշտելու եւ աղօթելու Աստծոյն միայն:

Վերջապէս, «պաշտում» զարգացնելով (որմէ կ՛ունենանք «պաշտամունք» բառը) մահացած անձի մը շուրջ, որու աղօթքներ կը մատուցենք եւ խնդրագրեր՝ կը հաւասարի մեռելահմայութեան հետ (մեռելակոչութիւն) ինչ որ նոյնպէս խստիւ արգիլուած է Սուրբ Գրոց մէջ (Բ. ՕՐԻՆԱՑ 18 : 11):

2-
Canonization

Canonization is the process of posthumously declaring someone to be a saint, as exercised by a canonical Christian authority. The process resembles a legal trial, wherein the supporters of the cause must demonstrate the sanctity of their proposed candidate. The confirmation of an individual’s sainthood is both theologically and practically significant, as it is, in essence, a public declaration that they remain effective intercessors on behalf of the living. At the same time, it affirms the propriety of venerating them, under the theological assumption that all such prayers will be redirected to God.

The practice of Canonization is currently practiced by the Roman Catholic Church (including the Eastern Rite Catholic Churches), by the Eastern Orthodox Church, and by the Oriental Orthodox Churches. The Church of England does not rule out canonization, but it has only ever canonized one man: Charles I of England.
NEW  WORLD  ENCYCLOPEDIA
Սրբադասում
Սրբադասումը մէկը յետմահու սուրբ եղող յայտարարելու գործարկութիւնն է, ինչպէս կիրարկուած է Քրիստոնէական կանոնական հեղինակաւորութեան կողմէ: Ընթացքը կը նմանի օրինական դատի, որտեղ խնդիրը պաշտպանողները պէտք է ապացուցեն իրենց առաջադրած թեկնածուի սրբութիւնը: Անհատի մը անբծութեան հաստատումը թէ աստուածաբանականօրէն եւ թէ գործնականապէս նշանակալից է, որովհետեւ իսկութեան մէջ հրապարակային յայտարարութիւն մըն է, որ անոնք ազդեցիկ բարեխօսներ կը մնան ապրողներուն ի նպաստ: Նոյն ժամանակ, անոնց մեծարելու մասնայատկութիւնը կը պնդէ՝ այն աստուածաբանական ենթադրութեամբ, որ նման բոլոր աղօթքները պիտի վերակողմնորոշուին դէպի Աստուծոյ:
Սրբադասման կիրառութիւնը սովորաբար կատարուած է Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ կողմէ (ներառեալ Արեւելեան Ծէսի Կաթողիկէ Եկեղեցիներ), Յունական Ուղղափառ Եկեղեցիներու կողմէ, եւ Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիներու կողմէ: Անգլիոյ Եկեղեցին չի վանէր սրբադասումը, բայց ան սրբադասած է միայն մէկ մարդ. Անգլիոյ Չարլզ Ա.:
ՆՈՐ  ԱՇԽԱՐՀԻ  ՀԱՄԱՅՆԱԳԻՏԱՐԱՆ

3-

In the Roman Catholic Church : to officially give a dead person a special status as someone very holy : to declare (someone) to be a saint.
http://www.merriam-webster.com/dictionary/canonize
Հռովմէական Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ մէջ: Որ պաշտօնապէս մեռած անձին տալու մասնայատուկ դրութիւն մը՝ իբր շատ սուրբ մէկը: Յայտարարելու  (մէկը)  սուրբ ըլլալ:

4-

According to some writers the origin of beatification and canonization in the Catholic Church is to be traced back to the ancient paganapotheosis.
. . . . . . . . . .
The true origin of canonization and beatification must be sought in the Catholic doctrine of the worship (cultus), invocation, and intercession of the saints.
Catholic Encyclopedia
Համաձայն կարգ մը գրողներու, Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ երանացումի եւ սրբադասումի ծագման հետքերը պէտք է գտնել դէպի հին հեթանոսական  աստուածացումները:
. . . . . . . . . .
Սրբադասման եւ երանացման ճշմարիտ ծագումը պէտք է փնտռել Կաթոլիկ վարդապետութեան սրբոց պաշտամունքի (պաշտում), վկայութեան, եւ բարեխօսութեան մէջ:
Կաթոլիկ  Համայնագիտարան

5-

Canonization, official act mainly of the Roman Catholic Church declaring one of its deceased members worthy of public cult and entering his or her name in the canon, or authorized list, of recognized saints.
Encyclopædia  Britannica
Սրբադասում, պաշտօնական արարք գլխաւորաբար Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ, իր մահացած անդամներէն մէկը յայտարարելով հրապարակային պաշտամունքի արժանի եղող, եւ անոր անունը ընդունելով տօնելի Սրբոց Ցանկին մէջ, կամ հեղինակաւորուած ցուցակին՝  ճանաչուած սուրբերու:
Համայնագիտարան  Բրիտանական
Վերջապէս հայկական  «լուսաւորուած»  եկեղեցւոյ «լուսաւորուած»Դոկտորքահանայ մը  հետեւեալը  կ՛ըսէ.
« Մեր եկեղեցին եւ ժողովուրդը պէ՛տք ունին նոր սուրբերու: Խնդրելու անոնց բարեխօսութիւնը մեր բազմաթիւ թերութիւններուն եւ տկարութիւններուն համար: Զանոնք յիշելով ու տօնախմբելով՝ առաւել եւս փարելու մեր ազգային տոհմիկ արժէքներուն եւ սրբութիւններուն »:
Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան
Հայ  Եկեղեցին  Եւ  Մեծ  Եղեռնի  Զոհերու  Սրբադասման  Հարցը
Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ Տարելիցին Ընդառաջ
Religions  in  Armenia    Հայաստանի  կրոնները – 21.06.2013
————————————————-

                                                                          Ի՞ՆՉ  Կ՛ԸՍԷ  ԱՍՏՈՒԾՈՅ  ԽՕՍՔԸ

                                                                  WHAT  DOES  THE  WORD  OF  GOD  SAY  ?

« Յիսուս . . . բոլորովին կարող ալ է ապրեցնելու զանոնք որ իրմով Աստուծոյ կու գան. Որովհետեւ ինք միշտ կենդանի է անոնց համար բարեխօս ըլլալու »:
ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ 7 : 22, 25
Jesus . . . is able also to save to the uttermost those that come unto God by him, seeing he ever lives to make intercession for them.
HEBREWS 7 : 22, 25
« Քանզի մէկ Աստուած կայ, ու մէկ միջնորդ Աստուծոյ ու մարդոց մէջտեղ, Քրիստոս Յիսուս մարդը »:
Ա. ՏԻՄՈԹԷՈՍ 2 : 5
For there is only one God and likewise only one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
1 TIMOTHY 2:5
« Բայց Հոգին յայտնի կ՛ըսէ թէ վերջին ատենները . . . հաւատքէն պիտի ապստամբին, եւ մոլորեցուցիչ ոգիներու ու դեւերու ուսմունքներու ուշադրութիւն պիտի տան:
Ստախօսներուն կեղծաւորութիւնովը, որոնց խղճմտանքը խանձուած է ».
Ա. ՏԻՄՈԹԷՈՍ 4 : 1 – 2
But the Spirit speaks expressly, that in latter times some shall apostatise from the faith, giving their mind to deceiving spirits and teachings of demons.
Speaking lies in hypocrisy, and having their conscience seared.
1 TIMOTHY 4 : 1 – 2
« Վասն զի ժամանակ պիտի գայ որ ողջամիտ վարդապետութեանը պիտի չհամբերեն, հապա իրենց լսելիքին եռքովը իրենց ցանկութիւններուն համեմատ վարդապետներ պիտի դիզեն իրենց.
Եւ ճշմարտութենէն ականջներնին պիտի դարձնեն, ու առասպելներու ետեւէ պիտի մոլորին »:
Բ. ՏԻՄՈԹԷՈՍ 4 : 3 – 4
For there will be a time when they will not obey sound teaching, but they will multiply teachers to themselves, according to their desires, and with an itching of their sense of hearing.
And they will turn their ears from the truth and turn aside unto fables.
2 TIMOTHY 4 : 3 – 4
« Որոնք Աստուծոյ ճշմարտութիւնը սուտի հետ փոխեցին, ու երկրպագութիւն եւ պաշտօն մատուցին ստեղծուածներուն քան թէ Ստեղծողին, որ յաւիտեան օրհնեալ է: Ամէն »:
ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ 1 : 25
And they exchanged the truth of God for lies, and they revered and served created things more than their Creator, to whom belong praises and blessings to the eternity of eternities, amen.
ROMANS 1 : 25
« Ուստի հնազանդեցէք Աստուծոյ. Սատանայի հակառակ կեցէք, եւ անիկա ձեզմէ պիտի փախչի:
Աստուծոյ մօտեցէք, ու անիկա ձեզի պիտի մօտենայ. Սրբեցէք ձեռքերնիդ, մեղաւորներ, եւ մաքրեցէք սիրտերնիդ, երկմիտներ:
Տառապանք քաշեցէք, սուգ ըրէք ու լացէք. Ձեր ծիծաղը սուգի դառնայ, ու ձեր ուրախութիւնը՝ տրտմութեան:
Տէրոջը առջեւ խոնարհեցէք, ու ան ձեզ պիտի բարձրացնէ »:
ՅԱԿՈԲՈՒ 4 : 7 – 10
Submit therefore to God and stand against Satan, and he will flee from you.
Draw near to God and he will draw near to you. Purify your hands, you sinners; sanctify your hearts, doubting souls.
Be humble and make lamentation and let your laughter be turned to mourning, and your joy to grief.
Be humble before THE LORD JEHOVAH, and he will exalt you.
JAMES 4 : 7 – 10
( Aramaic Bible in Plain English )
———————————————–

B- SYSTEM OF A DOWN

Ապրիլ  23,  2015  –  երեկոյեան

                                                   « Եւ  երկրպագութիւն  ըրին  վիշապին . . . »:  Սատանային

                                                                        ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ  13 : 4

                                                        And  they  worshiped  the  Dragon . . .   SATAN

                                                                                         REVELATION  13 : 4

SATAN'S HORN - gestolecornexw

System of a Down Yerevan 23 april 2015 -1 -FILTRE

System of a Down - satan's sign         System of a Down -3

System of a Down Yerevan 23 april 2015 -2                                 System of a Down - Yerevan 23 April 2015 -FILTRE

System of a down -23april 2015 -FILTRE

system of a down- 23 04 2015 -FILTRE

system-of-a-down-23-april2015      System of a Down Yerevan 23 april 2015

System of a Down - Yerevan 23 april 2015 hraparak-

System of a down -Yerevan

 ՏԵՍ՝    100ամեակի   ՍԱՏԱՆԱՅԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ   http://maratoug.com/archives/5550

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ /  PHILIP  SASOUN

Ապրիլ / April 29th,  2015


Comments are closed.